Contrast
Groter

Informatieavonden 2 en 6 juli 2020

Waarom aardgasvrij?

Urgenda heeft zelf aangegeven liever met gas door te gaan totdat er betere alternatieven zijn. Waarom niet wachten?
In 2050 moeten wij, zoals het nu is aangegeven in de klimaatdoelstellingen, van het aardgas af. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Uw huis isoleren is altijd goed. Hoe beter uw huis is geïsoleerd, hoe minder u uw huis hoeft te verwarmen.
We zitten in de zwaarste crisis ooit. Hoe kan de wethouder dit in vredesnaam verantwoorden aan de inwoners van Zuidplas?
We hoeven pas in 2050 van het aardgas af. We hebben dus 30 jaar om deze overstap te doen. We willen het vooral rustig en voorzichtig doen. In die 30 jaar vinden waarschijnlijk in het huis verbouwingen plaats. Dat zijn goede tijdstippen om de woning te verduurzamen.
Op landelijk niveau is men nog lang niet uit de vraag hoe het precies allemaal moet gaan in die transitie, hoe wordt de samenhang tussen landelijk, regionaal en gemeentelijk bewaakt?
De wethouder en beleidsadviseurs hebben over deze onderwerpen regelmatig overleg met het Rijk, provincie en de regionale gemeente/partners.
Hebben wij een keuze? Als het gas wordt afgesloten, worden we toch gedwongen om een alternatief te verzinnen. We willen niet in de kou zitten...
Daar heeft u inderdaad gelijk in. Daarom zijn we nu al op zoek naar mogelijke alternatieven. Maar in dat stadium zijn wij nu nog niet.
Wat is een warmtewet?
De Warmtewet 1.0 is een wet die regels geeft over stadsverwarming en blokverwarming. Bij deze manier van energielevering heeft de afnemer geen eigen CV-ketel en gasleverancier. De afnemer heeft dus geen keuze voor een leverancier. Deze Warmtewet is gemaakt om bescherming te bieden aan de afnemers en de bedrijven die gebonden zijn aan stadsverwarming en blokverwarming. De gedachte achter de wet is bescherming van (kleine) afnemers. Zij kunnen namelijk niet overstappen op een andere warmteleverancier. Zij zijn namelijk afhankelijk van één warmteleverancier. Omdat warmte volgens de overheid een basisbehoefte is moeten afnemers beschermd worden. Daar zijn deze regels voor opgesteld. De Warmtewet wordt herzien en ook wel Warmtewet 2.0 genoemd. Er wordt namelijk verwacht dat collectieve warmtesystemen tijdens de energietransitie een belangrijke rol gaan spelen bij het vervangen van de verwarming door middel van aardgas. Een belangrijk verschil tussen de Warmtewet 1.0 en de Warmtewet 2.0 is dat naast consumentenbescherming ook verduurzaming een belangrijke plaats krijgt. De wetgeving wordt dus aangepast aan de energietransitie. Op dit moment ligt de Warmtewet 2.0 ter consultatie (van 22 juni tot 3 augustus).
De gemeenteraad besluit over de Transitievisie warmte die uiterlijk 31 december 2021 klaar moet zijn. Hierin staat een volgorde van wijken die aardgasvrij moeten worden maar dit is toch niet beton gegoten?
Voor 31 december 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie warmte vast. De Transitievisie warmte is een visie naar een stip op de horizon richting 2050. De visie geeft richting aan de aanpak om aardgasvrij te worden. Deze Transitievisie warmte wordt om de vijf jaar herzien, maar de verwachting is dat ontwikkelingen zo snel zullen verlopen dat de visie sneller moet worden herzien.
Is er helderheid als de gemeente Zuidplas van het gas af gaat en wat dit betekent voor de energierekening van de burger?
We staan aan het begin van het proces. Het Rijk verstrekt diverse subsidies om de overstap betaalbaar te maken. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om een lening te verstrekken op het gebouw. Dus als de woning verkocht wordt, gaat de lening die is afgesloten voor het verduurzamen van de woning automatisch over naar de koper. Het verduurzamen van de woning heeft altijd een meerwaarde van de woning tot gevolg en lagere energiekosten. We hebben nog 30 jaar om de overstap te maken. Ons advies is om het huis te verduurzamen op die momenten dat een verbouwing gepland staat. Bijvoorbeeld als de keuken vervangen moet worden, kijken naar de mogelijkheden om anders te koken. Of als er een nieuwe vloerbedekking nodig is, de mogelijkheden onderzoeken voor een goede vloerisolatie. Voor een goed advies kunt u hierover het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen. De medewerker van het Duurzaam Bouwloket kijkt samen met u welke stappen nodig zijn en wat de kosten zijn. Ook kunnen zij met u meedenken over subsidiemogelijkheden.

Alternatieven

Wordt er gekozen voor de goedkoopste oplossing?
Bij het onderzoek kijken wij naar mogelijke alternatieven. We gaan met de inwoners in gesprek over de haalbaarheid. De betaalbaarheid is een belangrijk component van de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt.
Ik wil graag sneller van het aardgas af. Zijn er dingen die ik niet zou moeten doen?
Het is het beste als u contact opneemt met het Duurzaam Bouwloket. U kunt een gratis telefonisch advies aanvragen. U krijgt dan een advies op maat voor uw huis. Zij vertellen u ook welke stappen u kunt zetten en welke beter niet.
Waarom wil de gemeente van het gas af terwijl er ook andere vormen van gas aankomen zoals groen en blauw gas?
We zijn op dit moment aan het onderzoeken welke alternatieven er zijn. Wij sluiten niets uit.
Denkt de gemeente ook aan geothermie oplossingen?
Geothermie is zeker een van de opties die wij op dit moment onderzoeken.
Hoe kan ik helpen met het versnellen van de transitie in de Zuidplas?
Fijn dat u wilt helpen. U kunt altijd alvast een begin maken met de verduurzaming van uw eigen woning. Voor advies op maat kunt u het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen of een keukentafelgesprek aanvragen (hier wordt een eigen bijdrage van € 50,- voor gevraagd). Maak een afspraak via 072 742 39 56 of kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeentekeuze. Heeft u met uw buurtgenoten een goed idee om de transitie te versnellen omdat u bijvoorbeeld allemaal van het aardgas zou willen. Meld uw idee dan bij ons. Dan kunnen wij samen kijken of wij niet eerst met uw wijk aan de slag kunnen en wat de mogelijkheden zijn!
Is de gemeente bereid om ook groen gas resp. waterstofgas over het bestaande gasleidingnetwerk als serieus alternatief mee te nemen?
Wij nemen alle alternatieven mee in ons onderzoek.
De toekomst is waterstof. Zou hiermee in de gemeente kunnen worden geëxperimenteerd? En zou er bijvoorbeeld al een benzinestation waterstof kunnen leveren voor de auto’s die al op waterstof rijden?
Waterstof wordt zeker meegenomen bij ons onderzoek naar mogelijke alternatieve warmtebronnen.
Terwijl we van potloodschets naar wijkuitvoeringsplannen gaan, veranderen de technische mogelijkheden. Hoe wordt daar op ingehaakt om te voorkomen dat we aan moeten haken bij achterhaalde technologie.
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet. Voor zover mogelijk houden wij hier rekening mee. We kunnen echter niet alles voorzien.
Toch graag technische oplossingen noemen zodat het probleem minder abstract wordt voor bewoners.
Op onze website vindt u de informatie over de alternatieve warmtebronnen. We kunnen niet concreter zijn, omdat wij nog volop met ons onderzoek bezig zijn.
Komt er informatie over diverse opties met kosten per woning in vergelijking met besparing per woning, plus terugverdientijd (in ideale situatie lening terugbetalen met besparing op aardgasverbruik)?
U kunt het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, 072 743 39 56. U kunt bij hen een gratis telefonisch consult aanvragen. Zij bespreken met u de verbetermogelijkheden voor uw woning en u krijgt dan advies op maat.
Kan ik ook bij het Duurzaam Bouwloket terecht als ik informatie wil over zonnepanelen aan de gevel in plaats van op het dak?
U kunt daarvoor inderdaad contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. U kunt bij hen terecht voor alle vragen over het verduurzamen van uw huis.
Als de pomp versleten is, hoe groot is dan de vervuiling?
De duurzaamheid van de warmtepomp is afhankelijk van de duurzaamheid van de elektriciteit die gebruikt wordt. De CO2-uitstoot kan richting 2050 volledig naar nul als alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt én als er duurzaam gas wordt gestookt. Dat is nu nog niet het geval. Een bodemwarmtepomp kan een huis bij warm weer ook koelen met een zeer laag energieverbruik. Hierdoor wordt de kans op de aanschaf van een airconditioner kleiner. Luchtwarmtepompen kunnen ook koelen, maar verbruiken dan wel meer energie (ongeveer evenveel als een airconditioner). Het koudemiddel dat wordt gebruikt in een warmtepomp belast het milieu als het vrijkomt in de atmosfeer. De markt loopt al vooruit op de internationale F-gassenwetgeving, waarin het gebruik van belastende koudemiddelen wordt afgebouwd. De nieuwere generatie koudemiddelen heeft dan ook een steeds lagere milieubelasting. De gecontroleerde afvoer en recycling van het koudemiddel aan het eind van de levensduur van de warmtepomp zijn in de huidige wetgeving geregeld (bron: Expertise Centrum Warmte).
Oplossingen voor toekomstige voorzieningen overschrijden regiogrenzen, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven met waterstofgas productie met windmolen energie. Hoe wordt daar mee omgegaan?
Wij voeren op regionaal niveau overleg daar waar de toekomstige voorzieningen de regiogrenzen overschrijven. Elke gemeente, provincie en ook het waterschap werkt op dit moment binnen regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeente Zuidplas hoort bij de regio Midden-Holland. In onze RES staat hoeveel duurzame opwek van elektriciteit de regio wil opwekken, welke locaties hiervoor globaal in aanmerking komen, wat de warmtevraag is, welke bronnen er beschikbaar zijn en hoe deze bij elkaar gebracht kunnen worden. Meer informatie over de RES vindt u op onze website.
Berekeningen van investeringskosten, aanleg zonnepanelen en terugverdien berekeningen zijn erg variabel, afhankelijk van de installateur; waar zijn betrouwbare berekeningen te krijgen?
U kunt dan het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar u terecht kunt voor informatie en ondersteuning. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen of een keukentafelgesprek aanvragen (hier wordt een eigen bijdrage van € 50,- voor gevraagd). Na afloop van het telefonisch consult of een keukentafelgesprek krijgt u advies op maat. Maak een afspraak via 072 743 39 56 of kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeentekeuze.
Als ik nu wil investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp, hoe voorkom ik dat ik wordt ingehaald door een besluit als bijvoorbeeld het inrichten van een warmtenet?
Op het moment dat uw cv-ketel aan vervanging toe is, dan zal u een keuze moeten maken om deze te vervangen. Het is verstandig om op dat moment (of al enige tijd hiervoor als de ketel richting de 15 jaar levensduur gaat) te analyseren welke bronnen u kunnen voorzien van warmte. Het zou goed kunnen zijn dat een duurzaam aardgasvrij alternatief zoals een warmtepomp op dat moment de meest verstandige keuze is. U maakt die keuze normaal gesproken voor circa 15 jaar. Na die 15 jaar zal weer een analyse plaats vinden van de mogelijkheden. Het is technisch mogelijk om op een later moment alsnog een aansluiting te realiseren op een warmtenet.
Welke concrete warmte alternatieven zijn er?
Op de website vindt u meer informatie over alternatieve warmtebronnen (zie https://www.duurzaamzuidplas.nl/kennissessies/. Concreet zijn er de volgende warmtebronnen:
  • Aardwarmte of geothermie
  • Aquathermie
  • Zonthermie
  • Biogas
  • Duurzame waterstof
  • Warmte koude opslag
  • Warmtepompen
  • Palletkachel
Tijdens de informatieavonden van februari/maart legde projectleider Selcuk Akinci de toepassing van deze bronnen uit. U kunt hier het filmpje terugkijken: https://www.duurzaamzuidplas.nl/infoavond-februari-maart/.
Op welke manier heb ik invloed op de keuze voor een aardgasalternatief? Kan dat door de wijkuitvoeringsplannen of moet ik in de komende maanden hard gaan roepen?
Voor 31 december 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie warmte vast. De Transitievisie warmte is een visie naar een stip op de horizon richting 2050. De visie geeft richting aan de aanpak om aardgasvrij te worden. Op dit moment zijn wij nog bezig met het opstellen van het document. Maar ook nu wij willen wij u betrekken en u de mogelijkheid geven om vragen te stellen en zaken bij ons aan te kaarten. Bij het ontwerp van de Transitievisie warmte gaan wij daarom in gesprek met inwoners tijdens de informatieavonden zoals wij ook deden in februari/maart 2020 en begin juli 2020. Bij de reeks in februari/maart zonden wij vooral informatie. Wij hebben toen wel alle vragen die gesteld zijn beantwoord in de veelgestelde vragen op de website. In de reeks van begin juli was de insteek anders. Wij wilden informatie bij u ophalen. Daarom stelden wij u vragen tijdens de bijeenkomsten en kreeg u de mogelijkheid om live vragen te stellen aan ons. Door het bijwonen van de informatieavonden kunt u invloed uitoefenen door vragen te stellen en zaken bij ons aan te kaarten. Wij nemen alle reacties met ons mee bij het ontwerp van de Transitievisie warmte. Aan het einde van dit jaar komen wij opnieuw bij u terug met een nieuwe reeks informatieavonden. Voor het ontwerp van de Transitievisie warmte gaan wij ook in gesprek met de inwoners die zich hebben aangemeld voor de expertpanels (ambassadeurs, kennisgroepen en inwonersadviesraad). Daarnaast zijn er ook nog de wijkuitvoeringsplannen. In deze plannen staan welke wijken wanneer van het aardgas afgaan. Zover zijn wij op dit moment nog niet. In de aanloop naar deze wijkuitvoeringsplannen gaan wij intensief met de inwoners van de betreffende wijken in gesprek om te kijken wat er leeft in de wijken. Waar moeten wij rekening mee houden? Hoe wilt u betrokken worden? Is er bij u voldoende draagvlak in de wijk? Wij komen dan dus op een meer individueel niveau bij u terug in de wijk.
Niet alle zonnepaneel leveranciers leveren goede kwaliteit. Kan de gemeente zorgen voor een kwaliteitslabel?
U kunt hiervoor het beste terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een energieloket aangewezen door de overheid om inwoners van (onder andere) Zuidplas te helpen bij het verduurzamen van de woning. Zij zijn onafhankelijk in de informatie en ondersteuning die zij bieden. Zij kunnen u meer vertellen over de kwaliteit van leveranciers van zonnepanelen. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen of een keukentafelgesprek aanvragen (hier wordt een eigen bijdrage van € 50,- voor gevraagd). Maak een afspraak via 072 742 39 56 of kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeentekeuze.
Collectieve aankoop van zonnepanelen werkt kostenverlagend, ook collectieve aanleg in wijken. Worden hiervoor ook initiatieven ontwikkeld?
Op dit moment heeft het Duurzaam Bouwloket een collectieve inkoopactie voor isolatiemateriaal (zie https://www.duurzaamzuidplas.nl/collectieve-inkopen-isolatiemateriaal). Meer over het aanbod leest u hier: https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Zuidplas. Tijdens de uitzending van 2 en 6 juli vroeg Raoul Santibanez u waar u graag een collectieve inkoopactie van zou willen. Er zijn meerdere inwoners die hebben aangegeven dat zij dit graag voor zonnepanelen zouden willen. Wij gaan dit doorgeven aan het Duurzaam Bouwloket.
Als nog niet bekend is wat de wijkoplossingen worden (warmtenet, waterstofgas), lijkt het mij niet verstandig nu al een keus te maken voor bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. Of zie ik dat verkeerd?
Het klopt dat nog niet bekend is wat de wijkoplossing wordt (all-electric of bijvoorbeeld een warmtenet). Maar stap 1 in de energietransitie is isoleren. De energie die wordt bespaard hoeft namelijk ook niet te worden opgewekt. Isoleren wordt dan ook wel een no-regret maatregel genoemd. Voor vragen over te maken keuzes voor uw specifieke woning kunt u het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Hier kunt u terecht voor informatie en ondersteuning. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen of een keukentafelgesprek aanvragen (hier wordt een eigen bijdrage van € 50,- voor gevraagd). Na afloop van het telefonisch consult of een keukentafelgesprek krijgt u advies op maat. Maak een afspraak via 072 743 39 56 of kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeentekeuze.
Bij de vorige bijeenkomst werd het haast niet genoemd, maar is stadsverwarming soms de enige optie? Kunt u per gebied aangeven hoever het daarmee staat?
Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken wat de mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn op wijkniveau. Wij kunnen op dit moment nog niet per gebied aangeven hoe ver het daarmee staat.
Een warmtenet, wat gaat het kosten?
Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken welke alternatieve warmtebronnen mogelijk zijn voor de gemeente Zuidplas. Dit geldt ook voor de onderzoeken van de warmtenetten. Wij weten op dit moment nog niet wat de exacte kosten zijn van een warmtenet. Belangrijk om hier te benoemen is dat de haalbaarheid en betaalbaarheid van een warmtenet belangrijke aspecten zijn voor de keuzes die gemaakt gaan worden.
Bestaat er informatie omtrent isolatiegraad naar bouwjaar? Mijn huis is van 1998. Wat kan ik dan verbeteren aan isolatie?
Voor de vraag wat u het beste aan isolatiemaatregelen kunt nemen in uw eigen woning kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een energieloket aangewezen door de overheid om de inwoners van (onder andere) Zuidplas te helpen bij het verduurzamen van uw woning. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen. U kunt ook een keukentafelgesprek aanvragen. Het Duurzaam Bouwloket vraagt hiervoor een eigen bijdrage van € 50,-. Na afloop van een telefonisch consult of een keukentafelgesprek krijgt u een advies op maat om uw huis te verduurzamen. Wilt u zich aanmelden voor een keukentafelgesprek of een telefonisch consult? Maak dan een afspraak via 072 743 39 56 of kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeentekeuze.
Voor veel bestaande woningen zijn zonnepanelen niet mogelijk. Ook het verbouwen van meterkasten is vaak niet mogelijk. Wat kan ik doen?
Het klopt dat niet alle daken van woningen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen doordat er obstakels zijn. Denk hierbij aan dakkapellen, grote ramen of bijvoorbeeld hoge bomen. Zon op Zuidplas heeft hier een oplossing voor gevonden. Zij zoeken actief naar particulieren, bedrijven en instellingen in Zuidplas die hun dak beschikbaar willen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Als inwoner van Zuidplas kunt u hieraan meedoen. U kunt in de projecten van Zon op Zuidplas participeren door de zonnestroominstallatie mede te financieren. U krijgt dan gedurende 15 jaar een forse korting op uw energierekening en de opbrengst uit de verkoop van de stroom door Zon op Zuidplas. Voor meer informatie kijkt u op www.zonopzuidplas.nl.
Ons huis is volgens Duurzaam Bouwloket niet warm te krijgen met warmtepomp en lage temperatuur radiatoren. Wat is het alternatief?
De alternatieve warmtebron zorgt ervoor dat de warmte in uw woning CO2-neutraal wordt opgewekt. Dat is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Een ander belangrijk onderdeel van de energietransitie is energiebesparing. Want energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Het Duurzaam Bouwloket start daarom altijd bij stap 1: het isoleren van de woning. Voor de vraag, hoe u dit het beste voor uw woning kunt doen, staat het Duurzaam Bouwloket voor u klaar. Zij kunnen in advies voorzien voor uw individuele woning.
Hoe denkt Zuidplas nu over biocentrales na het SER-advies?
De SER oordeelt negatief over het gebruik van houtige biomassa voor energie-opwek, maar ziet wel kansen voor de inzet van biogas uit vergisting van organische reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw. Dit biogas is nodig voor wegtransport, scheepvaart, luchtvaart en de warmtevragende industrie. Deze sectoren hebben weinig andere alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen. Biogas kan ook worden ingezet als piek- en backupvoorziening voor warmtenetten. Op de koudste dagen van het jaar kan dan extra warmte geleverd worden. Zuidplas heeft geen plannen voor biomassacentrales als primaire warmtelevering.
Wat heeft het opwekken van elektriciteit met het gasvrij maken van een woning te maken?
Als er bij het aardgasvrij maken van een woning wordt gekozen voor bodemwarmte, luchtwarmte of aquathermie, neemt de elektriciteitsvraag fors toe. Voor deze technieken is een warmtepomp nodig die werkt op elektriciteit. Ook voor warmtenetten is een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig voor het rondpompen van warm water door de warmtenetten. Omdat is afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 energieneutraal moet zijn, moet deze extra elektriciteitsvraag duurzaam worden opgewekt.
Geothermie vraagt ook ruimtebeslag: waarom zou je dat niet meenemen in de RES?
Op dit moment zijn er nog geen concrete locaties in beeld waar geboord kan worden naar aardwarmte. Wanneer deze wel in beeld zijn, moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Overigens is de landschappelijke impact en het ruimtebeslag van een geothermieput veel kleiner dan de locaties die nodig zijn voor duurzame elektriciteitsopwek.
Wordt er ook gedacht aan bijvoorbeeld Rhino accu’s? Waar de per wijk opgewekte overtollige energie opgeslagen kan worden?
De opslag van overtollige elektriciteit maakt (nog) geen deel uit van de Regionale Energie Strategieën. Wel wordt er op verschillende plaatsen nagedacht over oplossingen, zoals het omzetten van overschotten in duurzame waterstoffen of de bouw van accuparken.
Komen er regels voor buitendelen van warmtepompen? Om op termijn overlast te voorkomen? (Na tien jaar maken de meeste meer lawaai).
Vanaf 1 januari 2021 geldt dat een warmtepomp niet meer dan 40db aan geluid mag produceren, gemeten vanaf de grens van een voor woningbouw bestemd perceel.
Waterstof is toch erg duur om te maken?
De productie van duurzame waterstof is inderdaad kostbaar. Dit komt doordat de productie van waterstof via elektrolyse niet erg efficiënt is. Desondanks kan het – zowel technisch als financieel – interessant zijn om op momenten van overproductie van elektriciteit deze om te zetten in waterstof. Ook wordt nog altijd gewerkt aan efficiëntere manieren van duurzame waterstofproductie.
Hoe is de gascentrale in Alexander aan het vergroenen?
De verduurzaming van de RoCa-centrale is een verantwoordelijkheid van de eigenaar, in dit geval Uniper. De centrale levert nu warmte aan delen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Bij het uitfaseren van deze centrale, zal de warmte voor deze gebieden ergens anders vandaan gehaald moeten worden. Eén van de mogelijkheden is om restwarmte uit het havengebied naar Alexander te transporteren.
Als geothermie niet voldoende warmte levert, kan het station dan voor bijverwarming zorgen in plaats van per huis een regelaar?
Bij warmtenetten wordt doorgaans gerekend met een basis- of middenlast. Dat wil zeggen dat de bron en het verzorgingsgebied niet worden bepaald op de piekvraag op de koudste dagen van het jaar. Daarom is er bij warmtenetten vrijwel altijd een piek- en backup-voorziening nodig. Deze voorziening kan op de koudste dagen van het jaar extra warmte invoeden en daarnaast gebruikt worden als de hoofdbron, bijvoorbeeld bij onderhoud of storing, tijdelijk geen warmte kan leveren. Zo wordt de leveringszekerheid gegarandeerd.
Is er al zekerheid hoe de bestaande RoCa warmtecentrale (mogelijke optie voor NWK) omgebouwd wordt (aardgasvrij), bijvoorbeeld naar groen gas of waterstof?
De verduurzaming van de RoCa-centrale is een verantwoordelijkheid van de eigenaar, in dit geval Uniper. De centrale levert nu warmte aan delen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Bij het uitfaseren van deze centrale, zal de warmte voor deze gebieden ergens anders vandaan gehaald moeten worden. Eén van de mogelijkheden is om restwarmte uit het havengebied naar Alexander te transporteren.
Kan groen gas ook een optie voor een wijk zijn?
Groen gas kan, met aanpassingen aan ketel en fornuis, aardgas vervangen. Deze optie kan aantrekkelijk zijn voor gebieden met een lage bebouwingsdichtheid, zoals het buitengebied, indien de woningen qua isolatiewaarde niet geschikt gemaakt kunnen worden voor een lage temperatuuroplossing. De beschikbaarheid van groen gas is echter beperkt en is er ook vanuit andere sectoren behoefte aan groen gas, zoals wegtransport, scheepvaart, luchtvaart en de warmte vragende industrie. Deze sectoren hebben weinig andere alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen. Biogas kan ook worden ingezet als piek- en backup-voorziening voor warmtenetten.
Met warmtenet wordt de stadsverwarming Rotterdam/Capelle bedoeld neem ik aan?
Een warmtenet is een netwerk van leidingen waardoor warmte wordt gedistribueerd aan afnemers. Dit kunnen woonhuizen zijn, maar ook andere gebouwen. Elk huis krijgt dan een warmtewisselaar, die meet hoeveel warmte wordt afgenomen. De stadsverwarming in Rotterdam en Capelle aan den IJssel zijn voorbeelden van zo’n warmtenet.
Wat zijn de mogelijkheden voor de heteluchtverwarming in de Kleinpolder?
Heteluchtverwarming is een voorbeeld van een afgiftesysteem. In plaats van de circulatie van warme lucht via een radiator, wordt er direct hele lucht in een ruimte geblazen. Dit zou kunnen met behulp van een lucht-luchtwarmtepomp. Verwarming van de lucht via een elektrisch warmte-element is minder efficiënt. Het ideale afgiftesysteem is afhankelijk van de individuele bouwkenmerken van een woning, de beschikbare warmtebron en het warmtegebruik van de bewoner en is daarom moeilijk generiek aan te geven.
Er bestaat ook zoiets als een elektrische cv ketel. Is dat niks? Volgens mij de minste moeite om een huis te verwarmen.
Een elektrische ketel zet elektriciteit om in warmte via een warmte-element. Deze systemen zijn stil, maar gebruiken vier tot vijf keer meer elektriciteit dan een warmtepomp om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Daarmee is een elektrische ketel voor het verwarmen van een woning behoorlijk inefficiënt en duur.
In appartementgebouwen met individuele cv’s lijken zowel warmtepompen (geen plek in buitenruimte) als wijkverwarming (geen warmtebuizen in gebouw) zeer lastig haalbaar en kostbaar.
Het verwarmen van een huis door middel van elektriciteit, zonder tussenkomst van een warmtepomp, is erg inefficiënt en daarmee behoorlijk kostbaar. Het aanleggen van een intern netwerk van warmtetransportbuizen zou zichzelf terug kunnen verdienen, maar dit hangt uiteindelijk ook af van de specifieke kenmerken van het appartementencomplex. Deze zaken worden te zijner tijd uitgezocht in de wijkuitvoeringsplannen.
Alles elektrisch, is dat een oplossing?
Als de volledige warmtevraag geëlektrificeerd zou worden, neemt de elektriciteitsvraag enorm toe. Het huidige net van leidingen en onderstations is daarvoor ruimschoots ontoereikend. Ook al neemt de ruimte die nodig is voor zonnevelden en windparken enorm toe. Zeker in gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid zijn collectieve oplossingen in de vorm van een warmtenet vaak goedkoper, ook voor de gebruiker.
De keus voor één warmteoplossing voor een wijk leidt per definitie tot een suboptimale (of zelfs slechte) oplossing voor deel van de woning. Hoe wordt die keus gemaakt, eenvoudigst voor gemeente?
Wanneer een gehele wijk op een lage temperatuur warmtenet wordt aangesloten en er één of enkele woningen zijn die hiervoor niet geschikt zijn, wordt voor deze woningen een aparte oplossing gezocht. Soms kan een woning ook goed geschikt gemaakt worden voor lage temperatuuroplossingen. In de wijkuitvoeringsplannen komt te staan hoe we met zo’n situatie omgaan. In de nieuwe Warmtewet krijgen individuele eigenaren het recht om een aansluiting op een warmtenet te weigeren (een zogenoemde opt-out).
Een warmtenet lijkt voor een bestaand gebouw met individuele cv’s een dure oplossing (leidingen aanleggen door gehele gebouw)?
Per wijk en soms zelfs per gebouwencomplex wordt gezocht naar de beste oplossing, zowel op het gebied van efficiëntie als betaalbaarheid. Het aanleggen van een intern netwerk van warmtetransportbuizen is weliswaar duur, maar kan zichzelf terugverdienen als de alternatieven duurder zijn in het gebruik. Deze zaken worden te zijner tijd uitgezocht in de wijkuitvoeringsplannen.
Je krijgt toch een eigen meter, alleen het vastrecht betaal je sowieso?
Bij een warmtenet heeft iedere aansluiting een apart afgiftesysteem waarin het verbruik wordt bijgehouden. Wel is er sprake van vaste kosten voor levering, meter en afleverset.
Hoe zit het met het warmteverlies in de buizen die door de straten lopen?
Elk transport- en afgiftesysteem kent verliezen, ook een warmtenet. Het warmteverlies in een warmtenet is afhankelijk van meerdere factoren. Over het algemeen geldt dat de warmteverliezen kleiner zijn bij een lage aanlevertemperatuur en een hoge bebouwingsdichtheid. Ook de kwaliteit van de isolatie om de leidingen en de diameter van de leiding hebben invloed op de warmteverliezen. Deze verliezen worden ingecalculeerd.
Ik wil mijn stralingswarmtebronnen behouden, kan dat?
In principe kan iedereen een individuele warmtebron behouden. Wel zal tussen nu en 2050 op een bepaald moment het aardgasnet worden afgekoppeld of in een aantal specifieke gevallen worden gebruikt voor transport van groen gas.
Regionaal energie: hoe zit dat met Gouda die weinig ruimte heeft voor energie bronnen? Onder welke regio valt Zuidplas?
Zuidplas valt onder de RES-regio Midden Holland, samen met Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Uit de huidige inventarisatie blijkt dat de gemeenten in deze regio geen van allen kunnen voorzien in de warmtevraag door uitsluitend inzet van lokale warmtebronnen. In de Regionale Energie Strategie is beschreven dat de invoer van bovenregionale warmte uit het Rotterdamse havengebied noodzakelijk is om de warmtevraag in de regio te verduurzamen.
Klopt het dat de tarieven van het warmtenet hoog zijn, onder andere door monopolie?
Op dit moment werkt de Rijksoverheid aan een nieuwe Warmtewet. In deze wet wordt beschreven hoe de structuur van een warmtenet eruit moet komen te zien. Een mogelijkheid is dat het eigendom van het distributienet en de levering van warmte in één hand komt. Dit biedt volgens het Rijk de beste waarborg voor leveringszekerheid, omdat één partij dan verantwoordelijk is voor inkoop, distributie en levering. De tarieven worden in deze wet gereguleerd en moeten transparant zijn, zodat iedereen kan zien hoe de warmtetarieven tot stand komen.
Zijn biomassacentrale's inmiddels van de baan?
Zuidplas heeft geen plannen voor centrales die warmte produceren door verbranding van houtige biomassa. Ook rijkssubsidies voor deze techniek zullen worden afgebouwd. Wel kan biogas worden ingezet als piek- en backup-voorziening voor warmtenetten. Op de koudste dagen van het jaar kan dan extra warmte geleverd worden. Biogas ontstaat bij de vergisting van organische reststromen, bijvoorbeeld uit de landbouw. Dat is een andere techniek dan het verbranden van houtige biomassa.
Hebben de warmtebedrijven al wel een duurzame bron? Anders verplaatsen we toch het probleem?
Ook warmtebedrijven zullen voor 2050 moeten overschakelen naar een duurzame bron. In een aantal gevallen kan het nodig zijn al een warmtenet aan te leggen, voordat een duurzame bron is aangesloten. Uiteraard is het niet zinvol om een warmtenet aan te leggen als er geen zicht is op een duurzame bron.
Wat gaan we doen om meer elektra in het gebied te krijgen? Want nu kunnen we geen aansluitingen krijgen van stroom, omdat het er niet is. Kan hier de gemeente zorgen dat dit zo snel mogelijk weer kan?
De aanleg van onderstations is een verantwoordelijkheid van de regionale netbeheerders. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuw onderstation in Zuidplas. De gemeente heeft overleg met de netbeheerders over de benodigde capaciteit en toekomstige uitbreidingsmogelijkheid van dit nieuwe station.
Ik hoor telkens aardwarmte voorbij komen, maar zo ver ik weet is dit niet mogelijk in onze gemeente. Klopt dit?
Ook in Zuidplas is aardwarmte aanwezig. Echter, de grondlaag waar deze uit gewonnen kan worden ligt vrij hoog, waardoor de temperatuur van de warmte lager is en er minder energie gewonnen kan worden. Dat maakt het voor een ontwikkelaar financieel minder interessant om in onze gemeente naar geothermie te boren.
Streven gemeente, regio en leveranciers ernaar om de maandlasten van toekomstige collectieve voorzieningen op het huidige niveau te handhaven?
Betaalbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de energietransitie. Idealiter zijn de toekomstige de maandlasten voor bewoners gelijk of zelfs lager in vergelijking met fossiele warmte. In een aantal gevallen zijn voor de energietransitie ook aanpassingen aan het huis noodzakelijk, zoals betere isolatie. In de wijkuitvoeringsplannen zullen we op zoek moeten naar manieren waarop deze investeringen ook voor woningeigenaren te dragen zijn.
Als mensen NIET gaan aansluiten op een warmtenet, gaan de mensen die WEL aansluiten dit dan betalen? Anders kan het niet uit toch?
Per aansluiting betaalt de eigenaar een vast bedrag voor de levering, de afleverset en de meter. Het risico dat te weinig mensen zullen aansluiten, mag niet op de overige consumenten worden afgewenteld.
Is het niet zo dat bodemwarmtepompen veel minder geluid produceren dan luchtwarmtepompen?
Bodemwarmtepompen produceren doorgaans minder geluid dan luchtwarmtepompen, alhoewel ook die laatste steeds stiller worden. Vanaf 1 januari 2021 is de norm dat deze installaties niet meer dan 40db aan geluid mogen produceren op de erfgrens van een naastgelegen woningbouwperceel.
Ik hoor niets meer van aquathermie uit Hollandse IJssel, blijkt na onderzoek dat dit niet loont?
Er loopt op dit moment nog een onderzoek waarin aquathermie uit de Hollandse IJssel wordt meegenomen als één van de opties voor Moordrecht.
Komt er een uitbreiding van het elektranet in Zuidplas?
De aanleg van onderstations is een verantwoordelijkheid van de regionale netbeheerders. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuw onderstation in Zuidplas. De gemeente heeft overleg met de netbeheerders over de benodigde capaciteit en toekomstige uitbreidingsmogelijkheid van dit nieuwe station.
De prijsstijging van Liander is absurd. Heb je bijvoorbeeld een aansluiting van 1 x 45A of 3 x 25A dan kost het circa 200 per jaar. Ga je naar 3 x 35 A (dat is 40 % hogere aansluiting), dan betaal je bijna 5 keer zo veel! Daar zit het probleem.
De aansluitkosten voor elektriciteit worden bepaald door de netbeheerder. De gemeente Zuidplas heeft dit aangekaart bij de netbeheerder.
Hoe ga je ermee om als iemand besluit weer een verwarming op olie te gaan gebruiken met een tank als het gas wordt afgesloten?
Iedereen is vrij een eigen, individuele oplossing te kiezen, zolang deze maar voldoet aan de wet en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsproductie, maar ook luchtkwaliteit. Vermoedelijk zal het op termijn moeilijker en duurder worden om als consument aan olie te komen, waardoor dit alternatief minder aantrekkelijk wordt.
Stedin zorg voor de levering van gas en elektra en kan dan kiezen uit diverse leveranciers als Eneco, hoe zit dat met het warmtenet?
Dit wordt geregeld in de nieuwe Warmtewet, die nog moet worden vastgesteld. In deze wet wordt beschreven hoe de structuur van een warmtenet eruit moet komen te zien. Een mogelijkheid is dat het eigendom van het distributienet en de levering van warmte in één hand komt. Dit biedt volgens het Rijk de beste waarborg voor leveringszekerheid, omdat één partij dan verantwoordelijk is voor inkoop, distributie en levering. De tarieven worden in deze wet gereguleerd en moeten transparant zijn, zodat iedereen kan zien hoe de warmtetarieven tot stand komen.
Hoe toekomst bestendig zijn deze alternatieven?
Geothermieputten hebben een levensduur van minimaal 30 jaar. Na die tijd raken ze langzaam maar zeker ‘uitgeput’ en wordt de temperatuur van de gewonnen warmte steeds lager. Als een bron vervolgens in rust is, regenereert deze, maar dit kan soms wel honderden jaren duren. Bronnen waarvan men verwacht dat deze een leversduur hebben die korter is, worden vanwege de te krappe terugverdientijd van de investeringen niet aangeboord.
Wat nu als de geothermiebron uitgeput is? Hoe wordt dat meegewogen in de selectie aan oplossingen?
Geen enkele oplossing is eeuwig. Wanneer een geothermiebron uitgeput is, zal een nieuwe bron gevonden moeten worden. Voor geothermiebronnen geldt dat deze minimaal een levensduur van 30 jaar hebben, voordat de hoeveelheid gewonnen warmte terugloopt.
Kunnen warmtepompen ook voor meer huizen gebruikt worden (in verband met overlast)? Dan zou een centrale pomp op wijkniveau kunnen worden gemaakt op een plek verder van de woningen.
Theoretisch kan dit. Aquathermie-systemen hebben vaak ook een collectieve warmtepomp om de warmte op het juiste niveau te krijgen. Of dit financieel interessant is bij reeds bestaande woningen, hangt af van de situatie en moet per geval worden onderzocht. Dat gebeurt in de wijkuitvoeringsplannen.
Krijgen we in de zomer koel water als er een warmtenet wordt aangesloten?
Dit is een mogelijkheid bij aquathermie of een individuele bodemwarmtepomp. Bij een hogetemperatuur-warmtenet is het technisch eigenlijk niet mogelijk om koel water te leveren, omdat dit net bestaat uit een enkele leiding.
Warmtenet: is dat een aanbieder? Tot nu heb ik nog geen goed werkend warmtenet gezien.
Een warmtenet is een netwerk van leidingen waardoor warmte wordt gedistribueerd aan afnemers. Dit kunnen woonhuizen zijn, maar ook andere gebouwen. De stadsverwarmingsnetten in Rotterdam en Capelle aan den IJssel zijn voorbeelden van zo’n warmtenet. De vroege warmtenetten kennen her en der wat problemen. De modernere netten zijn technisch steeds beter en kennen steeds minder warmteverliezen en nauwelijks leveringsproblemen.
Heb je bij een warmtenet minder controle over warmte in huis?
Bij een warmtenet draait de bewoner gelukkig nog altijd zelf aan de thermostaatknop. Wel zal bij de aanleg van de netten goed gekeken moeten worden naar de aanlevertemperatuur van de warmte. Bij goed geïsoleerde woningen kan de aanlevertemperatuur van de warmte lager zijn dan de temperatuur die we nu gewend zijn uit de cv-ketel. Slechter geïsoleerde woningen hebben een hogere aanlevertemperatuur nodig, omdat het anders te lang duurt voordat het warm wordt in huis.
Krijg je met zo'n warmtenet ook warm water uit de kraan?
Bij een warmtenet met een hoge aanlevertemperatuur (boven 60°C) wordt ook de warmte voor warm tapwater direct geleverd vanuit het net. Bij lagere temperaturen komt daar een elektrische geiser of boiler tussen, om het water eerst op te warmen tot meer dan 60°C. Ook de huidige ketels verwarmen het tapwater tot minimaal 60°C om bacteriën te doden en bijvoorbeeld legionellabesmetting te voorkomen.
Moet je andere radiatoren aanschaffen als je op een warmtenet wordt aangesloten?
Bij een warmtenet met een hoge- of middentemperatuur volstaan meestal de bestaande radiatoren. Eventueel kan een radiatorventilator op de bestaande radiator worden aangesloten om de luchtcirculatie te ondersteunen, waardoor een ruimte sneller opwarmt. Bij een lage temperatuur is een ander afgiftesysteem nodig. Dat kan een lage temperatuur radiator zijn, maar bijvoorbeeld ook een vloer- of wandverwarmingssysteem.
Waarom kan verwarmen niet in bepaalde situaties helemaal elektrisch? Bijvoorbeeld met een doorstroomboiler die lage temperatuur water levert voor de vloerverwarming, in combinatie met zonnepanelen en goede isolatie? En die in de zomer koud water in het systeem pompt?
Een elektrische boiler zet elektriciteit om in warmte via een warmte-element. Deze techniek is minder efficiënt dan bijvoorbeeld een warmtepomp, die vier tot vijf keer minder elektriciteit nodig heeft dan een warmtepomp om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Een warmtepomp is weliswaar duurder in aanleg, maar verdient zich gedurende het gebruik terug.
Hoe zit het met elektrische cv-ketels? Die zijn niet meegenomen in het onderzoek?
Een elektrische boiler zet elektriciteit om in warmte via een warmte-element. Deze techniek is minder efficiënt dan bijvoorbeeld een warmtepomp, die vier tot vijf keer minder elektriciteit nodig heeft dan een warmtepomp om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Een warmtepomp is weliswaar duurder in aanleg, maar verdient zich gedurende het gebruik terug.
Hoe staat de gemeente Zuidplas inzake de biomassa discussie en het plan om van het gas af te gaan?
Zuidplas heeft geen plannen voor centrales die warmte produceren door verbranding van houtige biomassa. Wel kan biogas worden ingezet als piek- en backup-voorziening voor warmtenetten. Op de koudste dagen van het jaar kan dan extra warmte geleverd worden. Biogas ontstaat bij de vergisting van organische reststromen, bijvoorbeeld uit de landbouw. Dat is een andere techniek dan het verbranden van houtige biomassa.
Kan ik op de gevel van mijn woning zonnepanelen laten plaatsen?
Als de panelen geplaatst worden op gevels die zijn gericht naar het openbaar gebied en er welstandseisen gelden, dan moet het plan worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Als in dit gebied de Welstandsnota of een beeldkwaliteitsplan geldt, dan is het raadzaam om eerst een verzoek tot vooroverleg in te dienen en te laten toetsen door de desbetreffende commissie.
Hoe toekomstbestendig zijn de verschillende alternatieven?
Wij houden zeker rekening met de toekomstbestendigheid van alternatieven zoals de afschrijvingstermijn van alternatieve warmtebronnen. Hier wordt in de berekeningen rekening mee gehouden.
Mijn woning is opgeleverd in 1998 en dan vraag ik mij af welke aanvullende isolatiemaatregelen er dan noodzakelijk en mogelijk zijn?
Op deze vraag kan geen algemeen antwoord worden gegeven. Wij adviseren u om een gratis telefonisch consult aan te vragen bij het Duurzaam Bouwloket of een keukentafelgesprek (eigen bijdrage € 50,-). Na afloop van het telefonisch consult of een keukentafelgesprek krijgt u een rapport met daarin een advies op maat. Maak een afspraak via 072 743 39 56 of kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeentekeuze
Wat zijn de mogelijkheden om in de toekomst nieuwe technieken in te passen op de investeringen die nu (overhaast) gedaan worden, ter verkomen dat er een enorme kapitaalvernietiging plaats gaat vinden?
Op het moment dat uw cv-ketel aan vervanging toe is, dan zal u een keuze moeten maken om deze te vervangen. Het is verstandig om op dat moment (of al enige tijd hiervoor als de ketel richting de 15 jaar levensduur gaat) te analyseren welke bronnen u kunnen voorzien van warmte. Het zou goed kunnen zijn dat een duurzaam aardgasvrij alternatief zoals een warmtepomp op dat moment de meest verstandige keuze is. U maakt die keuze normaal gesproken voor circa 15 jaar. Na die 15 jaar zal weer een analyse plaatsvinden van de mogelijkheden. Het is technisch mogelijk om op een later moment bijvoorbeeld alsnog een aansluiting te realiseren op een warmtenet.
Hoe staat het met het overleg over restwarmte uit de Rotterdamse haven?
De gesprekken en onderzoeken hierover zijn nog in volle gang.

Financiële mogelijkheden

Wie geen geld heeft, kan ook een lening niet terug betalen. Wat gebeurt er dan?
Als er huishoudens zijn die op de een of andere manier de transitie niet kunnen betalen, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn.
Als de oplossing collectief wordt, blijft de warmterekening dan wel individueel?
Vanzelfsprekend betaalt elk huishouden uitsluitend de warmte die daadwerkelijk gebruikt wordt.
Kunnen mensen met een BKR registratie ook gebruik maken van de duurzaamheidslening?
De duurzaamheidslening is een persoonlijke lening waarvoor de krediettoets niet wordt gedaan door de gemeente maar door SVn. Deze krediettoets wordt uitgevoerd conform het door SVn vastgestelde interne kredietbeleid. Dat is gebaseerd op de Gedragscode Consumptief Krediet (GCK). SVn toetst dan ook of u geregistreerd staat bij BKR. Voor bepaalde BKR-registraties is het mogelijk om een duurzaamheidslening af te sluiten. Dit wordt per geval apart getoetst door SVn. De duurzaamheidslening is sinds 1 januari 2024 niet meer aan te vragen.
Wat zijn de kosten voor een 3-fase elektrische aansluiting ten behoeve van een elektrische oven en fornuis? Benodigd ca. 10,0 kW.
U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw energieleverancier of contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
Is er subsidie voor zonnepanelen? Ik ben al tweemaal subsidie misgelopen (vloerisolatie, kunststof kozijnen) omdat de potjes leeg waren.
U vindt hier meer informatie over alle subsidies om uw huis te verduurzamen.
Moet ik mij zorgen maken, als wij als gezin geen geld hebben voor verandering (dus ook niet voor een ander fornuis)?
Op het moment dat wij de wijken ingaan, kijken wij samen met de wijkbewoners naar de mogelijkheden. Niemand komt in de kou te staan.
Worden er subsidies beschikbaar gesteld?
Op onze website vindt u alle informatie over subsidies.
Wordt het mogelijke (voorbeeld)stappenplan aan alle inwoners toegestuurd of moet je dat persé aanvragen?
U kunt contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Samen met u stellen ze een stappenplan op maat met u op.
Een gratis advies is mooi, maar ik heb geleerd dat alleen de zon voor niets opgaat. In hoeverre gaat de gemeente mij straks houden aan het gratis uitgebrachte advies?
Het advies is persoonlijk. Wij willen u helpen om de juiste keuzes te maken. Wij controleren niet of u het advies opvolgt. Dat is uw eigen keuze.
Ik word door allerlei leveranciers benaderd die claimen projecten in Zuidplas te doen. Zij spreken elkaar keihard tegen over de geschiktheid van mijn woning voor hun product. Wie moet ik geloven?
U kunt het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, 072 743 39 56. Zij weten welke bedrijven wel of niet gecertificeerd zijn.
Is het ook mogelijk om die collectieve inkoopactie over isolatie te verlengen?
Het is niet mogelijk om die inkoopactie te verlengen. Wel is het zo dat wij een aantal keren per jaar een collective inkoopactie willen faciliteren. U kunt via duurzaam@zuidplas.nl aangeven dat u volgend jaar graag een nieuwe isolatieactie wilt.
Komt er eventueel een 2e ronde voor de isolatie inkoop actie?
Er komt zeker een 2e ronde voor een isolatieinkoopactie. We zijn nu aan het kijken om eind dit jaar een collectieve actie voor zonnepanelen aan te bieden en volgend jaar de isolatieactie te herhalen.
Hoe weet ik of mijn woning geschikt is voor de actie van collectieve inkoop van isolatie?
Meer informatie over de collectieve inkoopactie vindt u hier: https://www.duurzaamzuidplas.nl/collectieve-inkopen-isolatiemateriaal/. Als u vragen heeft over het aanbod en bijbehorende voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket door te bellen (072 743 39 56) of te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl.
Wat zijn de kosten? Draagt de gemeente bij aan de verduurzaming cq aanpassingen? Hoe ziet u dit in het kader van mensen met beperkte financiële middelen?
Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken wat de mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn op wijkniveau. Er is nog niet bekend welke kosten verbonden zijn aan de alternatieve warmtebronnen. Op het moment dat er meer duidelijk is en berekeningen kunnen worden uitgevoerd, wordt dit kostenplaatje een belangrijk onderdeel van keuzes die gemaakt moeten worden. Haalbaarheid en betaalbaarheid staan namelijk voorop in de energietransitie. Vanuit het Rijk worden er verschillende subsidie mogelijkheden ter beschikking gesteld. Deze kunt u ook vinden op https://www.duurzaamzuidplas.nl/subsidie/.
De eerste woningen lopen het risico de zwaarste lasten te krijgen. Werkt de gemeente juist aan ondersteuning voor deze groep?
Vanuit het Rijk wordt de subsidie proeftuin aardgasvrije wijken verstrekt om juist de wijken die als eerste van het aardgas afgaan te ondersteunen. Er zijn al wijken in Nederland die al bezig zijn en deze subsidie hebben aangevraagd. In de gemeente Zuidplas zijn wij nog niet zover. Er zijn gemeenten in Nederland die daarop verder vooruitlopen dan de gemeente Zuidplas.
Met welke commerciële partij kunnen we te maken krijgen, waar we dan een aantal jaren aan vast zitten?
Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken wat de mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn op wijkniveau. Wij kunnen op dit moment nog niet per gebied aangeven hoe ver het daarmee staat en dus ook nog niet aangeven met welke commerciële partijen u als inwoner te maken krijgt.
Ik wil volgend jaar mijn huis isoleren. Kan ik daar subsidie voor krijgen en verkrijg ik die?
Er zijn diverse soorten subsidies om uw huis te verduurzamen. U kunt deze vinden op https://www.duurzaamzuidplas.nl/subsidie-en-financiering . Voor isolatiemaatregelen geldt in ieder geval de door het Rijk aangeboden SEEH-subsidie. Wanneer u woningeigenaar bent en voor uw woning minimaal twee energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd, kunt u de SEEH-subsidie aanvragen. U kunt deze subsidie aanvragen voor de maatregelen die zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019 en de subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2020. Let hierbij wel op dat de subsidie alleen nog aangevraagd kan worden zolang er geld in de pot zit. Op de website van de RVO kunt u zien hoeveel geld er nog in de pot zit en wat de overige voorwaarden zijn van deze subsidie (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve). Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve) .
Welke doelgroep heeft de wethouder/gemeente voor ogen toen hij sprak over 'dat het betaalbaar moest zijn'. Betaalbaar voor wie? Minder dan modaal, modaal, twee keer modaal?
Het Rijk zal hier duidelijkheid over moeten geven.
Kunen we het praktischer maken, zodat men aan de slag gaat? En zorg dat subsidie doorloopt, ook na eind 2020.
Het Rijk stelt verschillende subsidies ter beschikking. U kunt deze vinden op https://www.duurzaamzuidplas.nl/subsidie-en-financiering/. Voor de SEEH-subsidie (de subsidie voor isolatiemaatregelen) geldt in ieder geval dat deze ook na 2020 nog beschikbaar wordt gesteld. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO (https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh-voor-vve.).
Ik kan zelf geen zonnepanelen kwijt op het dak. Is er iets collectiefs te regelen?
Zon op Zuidplas houdt zich bezig met het collectief organiseren van zonnepanelen. Zij zoeken actief naar particulieren, bedrijven en instellingen in Zuidplas die hun dak beschikbaar willen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Als inwoner van Zuidplas kunt u hieraan meedoen. U kunt in de projecten van Zon op Zuidplas participeren door de zonnestroominstallatie mede te financieren. U krijgt dan gedurende 15 jaar een forse korting op uw energierekening en de opbrengst uit de verkoop van de stroom door Zon op Zuidplas. Meer informatie vindt u op www.zonopzuidplas.nl

Koop- en huurwoningen

Wat wordt er verwacht voor de gloednieuwe huizen in Zuidplas die toch gebruik maken van gas? Er is al veel geinvesteerd in de bouw.
Deze woningen worden op een bepaald moment ook losgekoppeld van het aardgas. Hiervoor wordt een passend moment gezocht, bijvoorbeeld als de CV ketels toe zijn aan vervanging.
Ook in de vergaderingen van maart werd mij duidelijk dat vooral de tuinbouw als eerste van alternatieve warmte worden voorzien, geef gewone huishoudens ook gelijke kansen op aansluitingen!
Er is geen sprake van een voorkeur in volgorde. De tuinbouwsector gaat niet sneller van het gas dan de gebouwde omgeving. Er wordt gelijkwaardig gekeken naar alle wijken, woningen én bedrijven.
Waarom beginnen jullie aan het einde van het stappenplan met 'aardgasvrij' en niet met het begin: het isoleren van de woningen?
De campagne heet aardgasvrij. Tijdens alle bijeenkomsten heeft het Duurzaam Bouwloket en ook de projectleider Energietransitie aangegeven dat isoleren de eerste stap is op weg naar aardgasvrij. Hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe minder energie u nodig heeft om uw huis te verwarmen.
Investeringen moeten bij verkoop door de volgende eigenaar overgenomen worden. Verplicht!
Er worden op dit moment gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van een speciale lening: de ‘gebouwgebonden financiering’ (GGF). Deze lening is, anders dan de ‘gewone’ hypotheek, gekoppeld aan het gebouw en niet aan de woningeigenaar.
Als je al van het gas af bent, kun je dan gedwongen worden om aangesloten te worden op een warmtenet?
Nee dat kan niet. Op het moment dat er wordt gekozen voor een collectief alternatief in uw wijk kunt u zelf nog beslissen wat het gaat worden. In de nieuwe warmtewet wordt namelijk aangegeven dat een warmteleverancier die duurzame warmte gaat leveren, de plicht heeft om alle woningeigenaren aan te sluiten, tenzij de woningeigenaar aangeeft dat hij dat niet wil. Let wel, dit staat in de nieuwe warmtewet die nog ter consultatie ligt. Dit is nog geen bestaande wetgeving.
Een appartementgebouw met individuele CV’s levert andere problematiek op dan flats met een gebouwverwarmingsinstallatie of rijtjeswoning. Wordt dit ook meegenomen in de besluitvorming / inventarisatie?
Op het moment dat wij zover zijn dat op wijkniveau gekeken wordt naar de mogelijheden, nemen wij dit zeker mee.
Begrijp ik nu dat nieuwbouw wijken eerder aan bod komen?
Wij kunnen ons voorstellen dat woningen die vrij nieuw zijn en waar dus (bijvoorbeeld) nieuwe Cv-installaties in zitten later aan de beurt komen. Namelijk op het moment dat de installaties zijn afgeschreven. Tijdens de informatie avonden van begin juli werd de vraag aan u als inwoner gesteld ‘Waar wij rekening mee moeten houden in de keuze in welke volgorde de wijken van het aardgas afgaan’? Tijdens de beantwoording is door een aantal inwoners aangegeven dat nieuwbouw eerst zou moeten en oudbouw later. Wij nemen alle antwoorden met ons mee zodat wij deze op een later moment kunnen raadplegen. Voor nu kan nog niet worden gezegd dat nieuwbouwwijken eerder aan bod komen. Naast het bouwjaar van woningen zijn er namelijk nog vele andere kenmerken die zullen bepalen welke wijken als eerste van het aardgas afgaan. Bijvoorbeeld of er al plannen zijn om de leidingen onder de grond aan te pakken en of er voldoende draagvlak is in de wijken. Wij zijn op dit moment nog aan het onderzoeken welke alternatieve warmtebronnen er beschikbaar zijn voor welke gebieden. Wij zijn nog niet zover dat wij al kunnen zeggen welke wijken wanneer van het aardgas afgaan. Wij houden u op de hoogte door informatie te delen op onze website, via onze nieuwsbrief (als u een e-mail stuurt naar duurzaam@zuidplas.nl kunt u zich hiervoor aanmelden) en tijdens de periodieke informatieavonden over Zuidplas Aardgasvrij!
Op dit moment heb ik nog een huurwoning en ik zou best graag willen investeren, maar dit is niet zo haalbaar bij een woning van Vestia. Toekomst?
Voor inwoners die een woning huren, geldt dat zij niet de investeringen kunnen doen die woningeigenaren kunnen doen. U bent afhankelijk van de woningcorporatie waar u de woning van huurt. Wat u als woninghuurder wel kunt doen is proberen het warmteverlies in uw woning tegen te gaan door bijvoorbeeld radiatorfolie te plaatsen in uw woning en de kieren van uw ramen en deuren zoveel mogelijk te dichten. Ook kunt u bewust zijn van uw stookgedrag.
Wat is de rol van woningbouwverenigingen in deze discussie? Dit zijn grote partijen die op een ander niveau praten met gemeenten?
Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorperaties. Ook zij zullen de woningen zo aan moeten passen dat zij voor 2050 CO₂-neutraal zijn.

Inwoners en gemeente

Waarom wordt de visie op Zuidplas Aardgasvrij niet tot onderwerp van volgende raadsverkiezingen gemaakt? Zo hebben wij als burgers ook nog echte macht over welke kant we op willen.
In het klimaatakkoord staat dat elke gemeente een Transitievisie warmte moet opleveren voor eind 2021. Wat betreft de planning kan de gemeente daar zelf geen eigen tijdpad in kiezen. De landelijke kaders zijn leidend.
Stel dat de gemeente een visie neerlegt (eind volgend jaar) met voldoende draagvlak onder de inwoners, kan de Rijksoverheid hier dan nog zaken in wijzigen (verplichtingen toevoegen)?
Er zijn hiervoor nog geen aanvullende landelijke kaders opgesteld.
Wat is de samenhang tussen de bouw van het vijfde dorp en Zuidplas Aardgasvrij? In het vijfde dorp werken we regionaal samen, welke invloed heeft dat op onze autonome beslissingsvrijheid?
Alle nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij opgeleverd. Ook de woningen in het vijfde dorp.
Heeft men gekeken of er draagvlak is voor deze wijzigingen?
Op dit moment onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn van de alternatieve warmtebronnen op wijkniveau. Wij hebben nog geen statistisch onderzoek uitgevoerd over de vraag of er voldoende draagvlak is. Op het moment dat we meer weten over het mogelijke ‘hoe, wat en waar’ peilen wij met enquêtes en gesprekken met inwoners wat het draagvlak onder inwoners is. Draagvlak onder de inwoners is een belangrijke pijler bij de aanwijzing van de eerste wijken die van als eerste van het aardgas gaan. Voor nu is wel bekend dat sommige inwoners erg enthousiast zijn en graag aan de slag willen/ Er zijn echter ook inwoners die niet enthousiast zijn over de energietransitie.
Ben je verplicht om mee te doen met een collectieve oplossing?
Ook op het moment dat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een collectief alternatief in uw wijk kunt u zelf nog beslissen wat u gaat doen. In de nieuwe warmtewet) wordt aangegeven dat een warmteleverancier die duurzame warmtelevert, de plicht heeft om alle woningeigenaren aan te sluiten, tenzij de woningeigenaar aangeeft dat hij dat niet wil. Let wel, dit staat in de nieuwe warmtewet die nog ter consultatie ligt. Dit is nog geen bestaande wetgeving.
Wat is de huidige planning om inzicht te geven resp. besluit te nemen over de voorgestelde oplossing voor vervanging van aardgas per wijk?
Voor 31 december 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie warmte vast. In de Transitievisie warmte wordt de richting aangegeven hoe wij aardgasvrij kunnen worden. Op dit moment zijn wij nog bezig met het opstellen van een conceptdocument. Wij hopen eind dit jaar in beeld te hebben welke wijken voor 2030 van het aardgas zouden kunnen en welke wijken na 2030. Bij het ontwerp van de Transitievisie warmte gaan wij in gesprek met inwoners tijdens de informatieavonden zoals wij ook deden in februari/maart 2020 en begin juli 2020.Door het bijwonen van de informatieavonden kunt u invloed uitoefenen door het stellen van vragen en zaken bij ons aan te kaarten. Wij nemen alle reacties mee bij het ontwerp van de Transitievisie warmte. Aan het einde van dit jaar komen wij opnieuw bij u terug met een nieuwe reeks informatieavonden. Voor het ontwerp van de Transitievisie warmte gaan wij ook in gesprek met de inwoners die zich hebben aangemeld als ambassadeur, lid van de kennisgroepen of inwonersadviesraad. Daarnaast zijn er ook nog de wijkuitvoeringsplannen. In deze plannen komt te staan welke wijken wanneer van het aardgas afgaan.Zover zijn wij op dit moment nog niet. In de aanloop naar deze wijkuitvoeringsplannen gaan wij intensief met de inwoners van de betreffende wijken in gesprek om te kijken wat er leeft in de wijken. Waar moeten wij rekening mee houden? Hoe wilt u betrokken worden? Is er bij u voldoende draagvlak in de wijk?
In welke collectieve oplossingen gaat de gemeente investeren per wijk?
Dit onderwerp wordt per wijk bekeken en is afhankelijk van de wensen van de inwoners van die wijk.
Wanneer worden alle nieuwbouwhuizen verplicht zonder gas gebouwd?
Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwbouwhuizen al niet meer aangesloten worden op het gasnet. In sommige gevallen is de bouwvergunning voor die tijd afgeleverd. Deze huizen mogen nog wel met een gasaansluiting worden gebouwd.
Het is niet de afstand, maar moeten dan weer alle straten open? En hoe gaat dit betaald worden?
Als er leidingen geplaatst moeten worden, wordt dit zoveel mogelijk gelijktijdig gedaan met andere werkzaamheden in de ondergrond.
Per wijk wordt er gekeken om over te gaan, maar stel dat geen enkele wijk enthousiast is, dan stopt het, dat lijkt me vreemd? Of begrijp ik het verkeerd?
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden met een ja of een nee. Volgens de landelijke afspraken moeten wij voor 2050 aardgasvrij zijn. Voor deze tijd wordt – zoals het beleid van de Rijksoverheid er nu uitziet – de gaskraan dus volledig dichtgedraaid. Dat betekent dat ook als wijken niet enthousiast zijn over aardgasvrij er geen toegang meer is tot aardgas. In de weg naar de stip op de horizon van 2050 vindt een traject plaats dat nog 30 jaar duurt. Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken wat de mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn op wijkniveau. Als er meer duidelijkheid is naar aanleiding van de onderzoeken dan gaan wij intensief met de inwoners op wijkniveau in gesprek om te kijken wat er leeft in de wijk. Waar moeten wij rekening mee houden? Hoe wilt u betrokken worden? Is er voldoende draagvlak in de wijk en waarom? Zodat wij samen met de inwoner op zoek kunnen naar een oplossing. Wij kunnen ons voorstellen dat de wijken waar veel weerstand is niet als eerste aan de beurt komen. Wij hebben ook gemerkt dat er inwoners zijn die wel graag van het aardgas willen. De wethouder merkte tijdens de uitzending van 6 juli ook al op dat het op dit moment nog moeilijk te peilen is wat het draagvlak is. Pas op het moment dat we weten wanneer, hoe en wat het gaat kosten wordt dit beter inzichtelijk.
Waarom wordt dan nu nog een nieuwbouwwijk in Zuidplas opgeleverd MET aardgas aansluitingen. Voorkom investeringskosten in aardgas aansluitingen voor de nieuwe bewoners!!
Voorheen stond er in de wetgeving (het Bouwbesluit) dat netbeheerders nieuwbouw aan moesten sluiten op het aardgasnet. Per 1 juli 2018 is dit veranderd en bestaat er een aansluitverbod voor bouwwerken die na 1 juli een vergunning hebben aangevraagd. Dit betekent dat wanneer er voor 1 juli 2018 een vergunning is aangevraagd voor bouwwerken dat deze nog wel aangesloten mogen worden op het aardgasnet. Als een vergunning voor 1 juli 2018 is verleend, kan het zijn dat bouwwerken nu nog worden opgeleverd met een gasaansluiting. Daar is degene die de vergunning aan heeft gevraagd vrij in. Bij het bepalen van de wijkvolgorde wordt wel rekening gehouden met de investeringskosten die zijn gedaan.
Hoe groot is een wijk?
Dat kan niet op voorhand worden gezegd. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende factoren zoals woningtypen.
Heeft de gemeente Zuidplas ideeën over de volgorde van de transitie-implementatie in de verschillende wijken?
De volgorde van de transitie implementatie is nog niet duidelijk. Wij hebben wel ideeën over de verschillende factoren voor het bepalen van de wijkvolgorde. Deze factoren zijn nog niet definitief. Wij gebruiken ook de input van onze inwoners voor het bepalen van de factoren. Tijdens de bijeenkomsten van 2 en 6 juli is de vraag gesteld ‘Waar wij rekening mee moeten houden in de keuze in welke volgorde de wijken van het aardgas afgaan’. Wij hebben deze reacties verzameld en gebruiken ze voor het bepalen van de factoren. Wij gaan ook nog in gesprek met onze expertpanels hierover.
Ik wil meebeslissen wat het gaat worden. Kan dat?
Als woning eigenaar kunt u beslissen wat de uiteindelijk oplossing gaat worden. Wanneer wij aan de slag gaan met de wijkuitvoeringsplannen gaan wij intensief met de inwoners van de wijken in gesprek. Op dit moment zijn wij nog niet met de wijkuitvoeringsplannen bezig, wel met het opstellen van de Transitievisie warmte. Wij zijn nog bezig met het onderzoek naar mogelijke alternatieve warmtebronnen. Bij de beslissing wat het gaat worden bent u natuurlijk altijd wel afhankelijk van de technische mogelijkheden van de alternatieve warmtebronnen. Wanneer er bijvoorbeeld geen aardwarmte in de omgeving van uw woning aanwezig is, dan kan uw woning niet door middel van geothermie worden verwarmd. Ook op het moment dat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een collectief alternatief in uw wijk kunt u zelf nog beslissen wat het gaat worden. In de nieuwe warmtewet (deze is nog in de maak en ligt ter consultatie) wordt namelijk aangegeven dat een warmteleverancier die duurzame warmte gaat leveren de plicht heeft om alle woningeigenaren aan te sluiten, tenzij de woningeigenaar aangeeft dat hij dat niet wil. Let wel, dit staat in de nieuwe warmtewet die nog ter consultatie ligt. Dit is nog geen bestaande wetgeving.
De gemeenteraad beslist dus wie er voor 2030 van het gas af gaat? Op welke manier zijn de inwoners bij die beslissing betrokken? Volgens mij staat ook de volgorde tweejaarlijks ter discussie toch?
Voor 31 december 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie warmte vast. De Transitievisie warmte is een visie naar een stip op de horizon naar 2050. De visie geeft richting aan de aanpak om aardgasvrij te worden. Op dit moment zijn wij nog bezig met het opstellen van de Transitievisie warmte. Maar ook nu willen wij u betrekken en u de mogelijkheid geven om vragen te stellen en zaken bij ons aan te kaarten. Bij het ontwerp van de Transitievisie warmte gaan wij daarom in gesprek met inwoners tijdens de informatieavonden zoals wij ook deden in februari/maart 2020 en begin juli 2020. Bij de reeks in februari/maart zonden wij meer informatie. Wij hebben toen wel alle vragen die gesteld zijn beantwoord in deze Q&A op de website. In de reeks van begin juli was de insteek anders. Wij wilde informatie bij u ophalen. Daarom stelde wij u vragen tijdens de bijeenkomsten en kreeg u de mogelijkheid om live vragen te stellen. Zowel de vragen die behandeld zijn tijdens de avond als de vragen die (wegens gebrek aan tijd) niet direct aan de orde zijn gekomen, kunt u terugvinden in deze Q en A. Wij nemen al uw vragen, opmerkingen en antwoorden mee bij de vormgeving van de Transitievisie warmte. Aan het einde van dit jaar komen wij opnieuw bij u terug met een nieuwe reeks informatieavonden. Voor het ontwerp van de Transitievisie warmte gaan wij ook in gesprek met de inwoners die zich hebben aangemeld voor de expertpanels (ambassadeurs, kennisgroepen en inwonersadviesraad). Deze Transitievisie warmte wordt om de vijf jaar herzien, maar de verwachting is dat ontwikkelingen zo snel zullen verlopen dat de visie sneller moet worden herzien. Daarnaast zijn er ook nog de wijkuitvoeringsplannen. In deze plannen komt echt te staan welke wijken wanneer van het aardgas afgaan. We zitten dan niet meer op een abstractieniveau. Zover zijn wij op dit moment nog niet. In de aanloop naar deze wijkuitvoeringsplannen gaan wij intensief met de inwoners van de betreffende wijken in gesprek om te kijken wat er leeft in de wijken. Waar moeten wij rekening mee houden? Hoe wilt u betrokken worden? Is er bij u voldoende draagvlak in de wijk? Daarnaast zullen wij tijdens het proces bijsturen waar nodig. De aanpak is niet in beton gegoten.
Kun je je ergens inschrijven om op de hoogte gehouden te worden wanneer er naar jouw wijk wordt gekeken om opties en planning te horen
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief Duurzaam Zuidplas. In deze nieuwsbrief ontvangt u alle informatie over de activiteiten van Duurzaam Zuidplas. Dus ook alle informatie over de energietransitie. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@zuidplas.nl. Houdt ook onze website in de gaten: duurzaamzuidplas.nl. Daarnaast houden wij u periodiek op de hoogte van de voortgang aan de hand van de informatieavonden die wij organiseren. De eerste reeks informatieavonden vonden plaats in februari/maart 2020 en de tweede reeks begin juli 2020 . De volgende reeks informatieavonden vindt tegen het einde van dit jaar (november) plaats. Wanneer wij verder zijn gevorderd in het onderzoek en de mogelijke opties van alternatieve warmtebronnen inzichtelijk hebben, komen wij ook nog op wijkniveau bij u terug.
Wordt het mogelijke (voorbeeld)stappenplan aan alle inwoners toegestuurd of moet je dat persé aanvragen?
Alle informatie en voortgang over Zuidplas Aardgasvrij kunt u vinden op onze website. Wij houden u ook op de hoogte via onze nieuwsbrief Duurzaam Zuidplas. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Stuurt u dan een e-mail naar duurzaam@zuidplas.nl. Ook houden wij u periodiek op de hoogte via onze informatieavonden.
Steekt de gemeente ook in op technisch onderwijs om straks voldoende goed opgeleide technici te hebben?
Het onderwijs wordt landelijk geregeld en moet voldoen aan landelijke voorschriften.
Ik hoor weinig nieuws. En de kans dat het warmtenet uit Rotterdam helemaal niet langs Zevenhuizen/Moerkapelle komt is niet benoemd. Welke andere opties zijn er dan en wat zijn de kosten? Ik ben trouwens geen voorstander van het afhankelijk zijn van één warmteleverancier. Heb overigens niet de financiën om een eigen installatie te bekostigen.
Op dit moment worden de gesprekken nog gevoerd en lopen de onderzoeken nog om na te gaan wat de kansen zijn dat het warmtenet uit Rotterdam delen van de gemeente Zuidplas zou kunnen gaan verwarmen. Per wijk in de gemeente Zuidplas zijn wij nog aan het onderzoeken wat alle opties en kosten zijn die hiermee samenhangen. Een belangrijk speerpunt van de energietransitie is dat deze haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het klopt dat wij weinig nieuwe kennis hebben kunnen delen, die anders is dan welke eind februari en begin maart is gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij u verteld wat de invloed van de COVID-19 crisis is op Zuidplas Aardgasvrij en wilden wij u de mogelijkheid geven om met ons in gesprek te gaan.
Waarom geeft men niet gewoon duidelijk aan dat je als inwoner wordt gedwonen om van het gas af te gaan als je wijk aan de beurt is?
Volgens de landelijke afspraken moeten wij voor 2050 aardgasvrij zijn. De gaskraan wordt dan volledig dichtgedraaid. Door nu in te zetten op andere warmtebronnen, kunnen we de overgang stap voor stap doen. Als uw wijk aan de beurt is, hoeft u niet direct van het aardgas af als het nog geen 2050 is.
Hoe zijn de wijken verdeeld?
Dat kan op dit moment nog niet gezegd worden, omdat de wijkindeling afhankelijk zal zijn van verschillende factoren (zoals type woningen, maar ook sociale structuren).
In Moordrecht wordt de 50-jaren wijk gesloopt en er komen 180 sociale woningen voor terug. Deze gaan van het gas: hoe worden deze verwarmd?
Dit is nu nog niet bekend. We zijn in de fase van het stedenbouwkundig ontwerp.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas