Contrast
Groter

Inwoners en gemeente

Waarom moet ik investeren als de gemeente / rijk aardgasvrij wil worden?
Gemeente Zuidplas heeft net als veel andere gemeenten afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. U staat er als inwoner van Zuidplas echter niet alleen voor. Wij helpen u daarbij.
  • U kunt voor een gratis advies contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, via 072 7433956.
  • U kunt tegen een lage rente een duurzaamheidslening bij de gemeente aanvragen. De kosten van deze lening is grotendeels te betalen uit de winst die u behaalt doordat uw energierekening lager wordt.
  • U kunt bij de Provincie en het Rijk een subsidie aanvragen om maatregelen te nemen om u huis te isoleren of te verduurzamen.
  • Als u zonnepanelen aanschaft, kunt u uw btw terugvragen.
Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden voor subsidies en de duurzaamheidslening.
Waarom betrekken wij de inwoners bij het aardgasvrij maken?
Gemeente Zuidplas heeft net als veel andere gemeenten afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Daar hebben wij u voor nodig. Dat kunnen wij niet alleen. Wij gaan graag met u daarover in gesprek. Kom naar een van de informatieavonden en praat met ons mee. Waar mogelijk helpen wij u om de overstap naar aardgasvrij te vergemakkelijken.
  • U kunt voor een gratis advies contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, via 072 7433956.
  • U kunt tegen een lage rente een duurzaamheidslening bij de gemeente aanvragen. De kosten van deze lening is grotendeels te betalen uit de winst die u behaalt doordat uw energierekening lager wordt.
  • U kunt bij de Provincie en het Rijk een subsidie aanvragen om maatregelen te nemen om u huis te isoleren of te verduurzamen.
  • Als u zonnepanelen aanschaft, kunt u uw btw terugvragen.
  • De investering in het verduurzamen van uw huis betaalt zich al snel terug. Uw huis is minder tochtig en vochtig. Dat is beter voor uw gezondheid en dat van uw kinderen. U warmt niet meer het huis van uw buren of de lucht om uw huis heen. En bovendien scheelt het u maandelijks veel in uw portemonnee.
Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden voor subsidie en de duurzaamheidslening.
Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat wij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. Als bewoner is het belangrijk om mee te denken met de gemeente. In 2020 wordt een reeks van drie informatieavonden in ieder dorp georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij u vooral informeren waar we staan, wat wij de komende tijd gaan doen en hoe wij u daarbij willen betrekken. We horen dan natuurlijk ook graag van u hoe wij u het beste kunnen informeren en faciliteren. Dat de gemeente de regierol heeft, betekent overigens niet dat zij hier alleen voor staan. Alle andere betrokken partijen werken samen in de transitie. Denk hierbij aan woningcorporaties, warmte- en energiebedrijven, installateurs en huurders of huiseigenaren.
Hoe ver is gemeente Zuidplas met het opstellen van de Warmtevisie?
Op dit moment onderzoekt Zuidplas welke mogelijkheden er zijn voor gemeente Zuidplas. In onze informatieavonden vertellen wij u er meer over. In de tweede helft van dit jaar hopen wij een concept Transitievisie Warmte af te hebben. Die leggen wij aan onze inwoners voor. Dan is ook duidelijk wat het beste alternatief is per wijk of buurt en wat kansrijke wijken of buurten zijn om te starten. Dit hangt af van technische haalbaarheid en financiële voordelen van het soort oplossing. De warmtevisie wordt in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 2021 kan dan gestart worden met het opstellen van de Wijkplannen voor de meest kansrijke wijken of buurten. Medio 2021 bepaalt de gemeenteraad welke opties voor gemeente Zuidplas haalbaar zijn.
Kan en wil gemeente Zuidplas aangesloten worden op de stadsverwarming van Rotterdam?
Er zijn gesprekken gaande of de leiding over Oost ook interessant kan zijn voor de agrariërs en woningen in Moerkapelle. Deze leiding komt ten westen van Zuidplas en gaat naar Leiden. Het zou mooi zijn als een vertakking naar Zuidplas mogelijk is. Daarover weten we dit jaar meer.
Welke collectieve plannen heeft de gemeente op het gebied van duurzaamheid?
Op het gebied van het verduurzamen van huizen, bespreken wij mogelijke collectieve inkopen met het Duurzaam Bouwloket. Zij zijn ons energieloket. Zodra wij meer weten wordt u hierover geinformeerd.
Wanneer en op welke wijze kan de burger inspreken op het plan van welke straat wanneer van het gas af gaat?
Wij gaan regelmatig in gesprek met de inwoners van gemeente Zuidplas over de mogelijkheden en het tijdspad. U kunt dan uw stem laten horen of u kunt uw vragen stellen via Duurzaam Zuidplas.
Wat zal de rol zijn van de gemeente bij de transitie?
De gemeente faciliteert de transitie en helpt de inwoners waar mogelijk met steun en advies via het Duurzaam Bouwloket , het ter beschikking stellen van een Duurzaamheidslening en collectieve aankopen.
Wat nou als het klimaatakkoord van tafel gaat na de 2e kamerverkiezingen in 2021?
Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaattop in Parijs. En staat dus los van de samenstelling van de ministerraad.
Op welke manier worden de inwoners betrokken bij het zoeken naar de best mogelijke oplossing?
We staan op dit moment aan het begin van het proces. We nemen u mee in de stappen die we zetten en komen daarvoor regelmatig bij u terug. Veel inwoners hebben zich opgegeven om met ons mee te praten in een expertgroep. We maken graag gebruik van hun kennis en kunde.
Wanneer is heel Zuidplas helemaal van gas?
De afspraak is dat heel Nederland in 2050 van het aardgas af is. Gemeente Zuidplas dus ook.
In Rotterdam-Zuid moest iedereen verplicht aangesloten worden op stadsverwarmingsnet. Hoe zit dat?
Bepaalde delen in Rotterdam zijn inderdaad aangesloten op stadsverwarming. In die wijken wordt geen aardgas meer geleverd. Bewoners kunnen nog wel kiezen voor andere alternatieven, bijvoorbeeld all electric.
Wat is de definitie van een wijk?
Wij hanteren een postcodegebied als een wijk.
Is het mogelijk om via die warmteleiding alle huizen in Moerkapelle van warmte te voorzien?
Het is nu nog onduidelijk of de warmteleiding alle huizen in Moerkapelle kan verwarmen. Die berekeningen moeten nog worden gemaakt. Wij staan pas aan het begin van het proces.
De gemeente moet binnenkort aangeven welke wijken per 2030 van het gas af moeten. Welke wijken heeft de gemeente hier voor ogen?
We staan aan het begin van het proces. Eind 2021 wordt duidelijk welke wijken voor en na 2030 van het aardgas af gaan.
Met welke gemeenten in de regio werken we samen?
Voor de gezamenlijke Regionale Energiestrategie werken wij samen met Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
Is nieuwbouw niet efficiënter?
Het is efficiënt om nieuwbouwhuizen aardgasvrij te bouwen. Om bestaande huizen nu te vervangen door nieuwbouw is geen optie.
Wat te doen als een wijk wordt uitgekozen en de bewoners kunnen het niet allemaal betalen?
Voor gemeente Zuidplas geldt: de transitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. We laten niemand in de kou zitten.
Is Duurzaam Bouwloket een organisatie van de gemeente?
Duurzaam Bouwloket is geen organisatie van de gemeente. Het is een energieloket dat door het Rijk is aangewezen om gemeenten te ondersteunen op de weg naar aardgasvrij. Op dit moment ondersteunen zij 116 gemeenten in het verduurzamen van particuliere woningen.
Hoe kan je advies geven over een toekomstige warmtebron wanneer er nog geen bekend is?
Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Wij geven daarom ook nog geen advies. Er zijn een aantal stappen die altijd goed zijn om uit te voeren, welke warmtebron er ook komt. Het goed isoleren van je huis is er een van. Gaat u aan de slag met isolatie? Denk dan ook aan de ventilatie. Daarnaast is het toepassen van zonnepanelen ook een goede stap. U kunt een telefonisch consult aanvragen bij het Duurzaam Bouwloket voor een advies op maat of kijk op de website voor een stappenplan.
Is het advies van Duurzaam Bouwloket algemeen of op de individuele woningen toegespitst?
Bij een gratis telefonisch consult of een keukentafelgesprek (eigen bijdrage € 50,-) krijgt u advies op maat. Bij een keukentafelgesprek komt een van de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket bij u aan huis.
Welke rol ziet u voor de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder?
De Warmtecoöperatie Zuidplaspolder is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Leiding over Oost. De Warmtecoöperatie organiseert een warmtesysteem voor het glastuinbouw gebied. De gemeente werkt nauw samen om een aftakking voor de gebouwde omgeving te realiseren.
Kan het energienet de vraag in de toekomst aan?
Nee, op dit moment is de capaciteit van het net onvoldoende. Er wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk, zodat het op termijn wel toereikend is.
Wat is de functie van Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) in dit traject?
De ODMH is een kennisinstituut die ons bijstaat met kennis, onderzoeken en ondersteuning bij de uitvoering.
Geldt het gasvrij maken van de wijken óók voor het recreatiepark de Koornmolen?
Alle woningen moeten voor 2050 losgekoppeld worden van het aardgas. Dus ook de recreatiewoningen.
Veel aanbieders geven aan een samenwerking met de gemeente Zuidplas te hebben. Is dat gewoon marketing/oplichting of echt partnerschap met voordeel voor burger?
Op de website van Duurzaam Bouwloket staan gecertificeerde bedrijven, die garantie geven op hun diensten en producten. Voor een goed advies kunt u het beste contact met hen opnemen: 072 7433956.
Gaat de gemeente Zuidplas een wijk aanwijzen waar waterstopoplossingen verder ontwikkeld kunnen worden?
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om hier een wijk voor aan te wijzen.
Waarom niet alle huishoudens elektrisch?
Wanneer alle huishoudens in Zuidplas over zouden stappen op een elektrische warmteoplossing, zal de vraag naar elektriciteit enorm stijgen. Daar is het elektriciteitsnet op dit moment niet op gebouwd. Dat zou vragen om grote extra investeringen in bekabeling en onderstations. Ook moeten voor die extra vraag naar elektriciteit meer zonne- of windparken worden aangelegd.
Op de VSK (Vakbeurs voor Verwarming, Sanitair, Klimaatbeheersing en Koudetechniek)werd geen woord meer gesproken over de warmtepomp, waar iedereen 2 jaar geleden nog met zijn handen in de lucht stond. Nu zetten alle grote fabrikanten zoals ATAG, Remeha en Bosch vol in op waterstof. Wat is uw visie op deze ontwikkeling?
De gemeente Zuidplas houdt de ontwikkelingen zo goed mogelijk in de gaten. De warmtepomp is soms een geschikte oplossing, maar legt ook druk op het al zwaarbelaste elektriciteitsnet. Waterstof kan in specifieke gevallen wellicht ook uitkomst bieden, maar op dit moment wordt niet verwacht dat er in de toekomst voldoende (groene) waterstof beschikbaar is om alle woningen te kunnen verwarmen. Daarom kijkt Zuidplas naar verschillende oplossingen. In de verandering naar duurzame warmte zal naar verwachting niet één, maar een combinatie van oplossingen de uitkomst bieden.
Over welke periode worden de 100 proeftuinen uitgevoerd?
Vanuit het klimaatakkoord is besproken dat een wijk binnen een redelijke termijn van het gas af zal worden gehaald als deze wordt aangewezen. Op dit moment wordt 8 jaar als een redelijke termijn gezien.
Wordt deze energietransitie in de omgevingsvisie verwerkt?
Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom werken de programmamanagers van Duurzaamheid en Omgevingsvisie nauw samen.
Is de gemeente Zuidplas onafhankelijk in de besluitvorming of bepaalt de regio de oplossingsrichting(en)?
De overheid heeft een aantal regio’s in Nederland aangewezen, die samen moeten kijken hoe het warmteprobleem in hun regio kan worden opgelost. We staan zelf wel aan het stuur, maar bepalen niet alleen welke koers we gaan varen.
Is de keuze vóór of na 2030 alleen afhankelijk van technische (on)mogelijkheden?
We zijn op dit moment aan het inventariseren welke warmtebronnen voor Zuidplas beschikbaar zijn. En welke wijken geschikt zijn om voor 2030 van het gas af te gaan en welke na 2030.
Moeten daarom bijna alle bomen weg in de wijk Parkzoom?
Nee, de bomen in wijk Parkzoom worden gerooid in verband met reconstructiewerkzaamheden en wortelopdruk. Er worden nieuwe bomen aangeplant.
Wordt een concept versie van de transitie visie warmte tussentijds gedeeld of horen we pas eind 2021 het eindrapport.
Dit jaar staan nog 2 informatiebijeenkomsten in de planning. Tijdens die 2 bijeenkomsten leggen wij u voor waar onze gedachten naar uit gaan en gaan wij met u daarover in gesprek.
Hoeveel woningen heeft Zuidplas in totaal en hoeveel warmtebronnen zouden er dan geplaatst moeten worden?
Op dit moment zijn wij onze warmte en energiebehoefte aan het inventariseren.
Hoever is de gemeente met besluitvorming?
We staan aan het begin van het proces. De afgelopen periode hebben we onderzoek gedaan naar eventuele mogelijkheden. Eind volgend jaar besluit de gemeenteraad voor welke warmtealternatieven gekozen voor in welk dorp. Ook wordt uiterlijk eind volgend jaar bekend welke dorpen voor 2030 van het aardgas af gaan en welke na 2030.
Gaat de gemeente buitengevelisolatiesystemen toestaan? Eisen welstand? Ook buiten gevelrooilijnen?
Dit zullen we per buurt moeten bekijken. Bij een karakteristiek dorpsgezicht is dit waarschijnlijk niet wenselijk, maar bij rijtjeshuizen kan het juist wel een mooie oplossing zijn.
Wat is een goede oplossing in de wijk Kleinpolder, daar is namelijk luchtverwarming.
Het gasvrij krijgen van een woning met hete luchtverwarming kan bijvoorbeeld door middel van aansluiting op stadswarmte. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een indirect gestookte hete lucht verwarmingsunit aanwezig is. Of dit ook de oplossing is voor de wijk Kleinpolder is op dit moment nog niet bekend. Zodra bekend is, welke alternatieve warmtebronnen worden gebruikt, maken wij dat bekend.
Aan welke criteria moet een wijk voldoen, om ‘transitie’ rijp te zijn?
Het is een ingewikkelde puzzel, die niet eenvoudig te duiden is. Type woning, isolatieopgave, beschikbaarheid van een alternatieve bron, bereidheid inwoners en combineren andere werkzaamheden zijn variabelen die meewegen.
Er wordt gesproken over wijken. Wordt er ook gedacht aan oplossingen voor de woningen in het buitengebied of zijn die als laatste aan de beurt?
Er wordt over alle woningen nagedacht, dus ook de woningen die meer afgelegen liggen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor al haar inwoners.
Worden burgerinitiatieven door de gemeente ondersteund of zijn deze er al?
Jazeker, de gemeente werkt graag samen met betrokken en actieve inwoners om stappen te zetten in de warmtetransitie.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas