Natuur en milieu

Een veilige en gezonde leefomgeving is voor iedereen heel belangrijk. Water, lucht, bodemkwaliteit, biodiversiteit en het ecologische systeem zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Luchtkwaliteit is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Aanwezige fijnstof door wegen of industrie kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid in een gebied. In de gemeente Zuidplas zit het gelukkig wel goed met de luchtkwaliteit. Dat komt omdat de woonkernen voor het grootste deel omringd zijn door buitengebied. Bij vergunningen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen en provinciale en snelwegen houden we rekening met mogelijke bronnen van luchtverontreiniging.

Tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor de gevolgen van geluidsoverlast op de volksgezondheid. Bedrijven en (spoor)wegen kunnen grote effecten hebben op de geluidbelasting op bijvoorbeeld woningen, scholen en kinderdagverblijven. Soms is het niet te voorkomen dat woningen worden blootgesteld aan een hoger geluidsniveau dan de voorkeursgrenswaarde. De gemeente kan dan besluiten om een zogenaamde hogere waarde vast te stellen. Dit is een in de wet vastgelegde maximale waarde. De gemeente moet de inwoners dan wel goed informeren over de maatregelen die zij neemt voor geluidsbescherming. Zoals extra isolerende maatregelen en/of het realiseren van een geluidsluwe gevel en buitenruimte. De regels hiervoor zijn vastgelegd in een regionaal hogere waardenbesluit.

Meer informatie over geluid(soverlast) vindt u op www.odmh.nl/thema/geluid/.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas