Contrast
Groter

Hitte & droogte

Hitte

Volgens de voorspellingen gaan we vaker te maken krijgen met hitte. Lange perioden met hoge temperaturen. Daar zijn we in Nederland niet goed op ingericht. Mens en dier zoeken dan verkoeling. Bij de inrichting van openbare ruimte moet dus rekening gehouden worden met voldoende schaduwplekken, verkoelend water en bosrijk gebied om in de zomer af te koelen.

Hitte is ook een uitdaging voor de woningbouw. Sinds 1983 worden woningen geïsoleerd om kou buiten te houden, maar er is nog onvoldoende aandacht voor hittebestendig bouwen. Het goed isoleren van woningen is een van de maatregelen die hier aan bijdraagt.

Droogte

Nederland staat bekend als een land met een regenachtig klimaat. Echter breken er steeds vaker perioden aan zonder regenval. In tijden van hitte verdampt er veel water en spreekt men van droogte. Het grondwater verdampt en het (grond)waterpeil is lager. Dit kan leiden tot schadelijke effecten voor verschillende functies in stedelijk en landelijk gebied zoals:

  • droogtestress van stedelijk groen met als gevolg verdorring of afsterving
  • verhoogd risico van paalrot door een daling van de (laagste) grondwaterstand waardoor de paalkoppen periodiek droogvallen
  • versterkte maaivelddaling (met name van veenbodems) door een lagere grondwaterstand
  • versterkte uitstoot van CO₂ en schadelijke broeikasgassen door veenbodems door verdroging
  • verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit in stedelijk gebied en mogelijk problemen met peilhandhaving
  • verhoogde instabiliteit door veenbodems
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas