Contrast
Groter
Water, droogte & hitte

Stresstesten

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities waarvan ‘kwetsbaarheden in beeld brengen’ er één is. Om die kwetsbaarheden in beeld te krijgen heeft Zuidplas voor de vier klimaat-thema’s (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) eind 2019 een ‘stresstest light’ afgerond. Met een stresstest wordt gekeken welke gebieden ‘gevaar lopen’ als er wateroverlast is, of als wij last krijgen van extreme hitte of droogte. Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat Zuidplas het best goed doet maar wij ook wel de nodige uitdagingen en gevoeligheden kennen.

Werk met werk

De uitgevoerde stresstest is globaal uitgevoerd. De komende tijd gebruiken wij om meer onderzoek te doen en gesprekken aan te gaan met onze stakeholders. Allereerst met de overheidspartners en diensten. Denk aan de veiligheidsregio, hoogheemraadschap of de recreatieschappen. Daarna gaan wij met u in gesprek om te kijken hoe wij de plannen verder vorm kunnen geven. Deze verdiepingsslag wordt samen met de ODMH uitgevoerd. Dit leidt tot duidelijke handvatten die uiteindelijk een plaats krijgen in bijvoorbeeld de inrichtingseisen voor de openbare ruimte of in de informatievoorziening richting inwoners of bedrijven. Naast deze resultaten worden ook (lokale) knelpunten of verhoogde risicolocaties zichtbaar. Daar waar mogelijk nemen we deze knelpunten weg door maatregelen te nemen in de openbare ruimte. Dit doen wij zoveel mogelijk bij de uitvoering van toch al geplande werkzaamheden.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas