Contrast
Groter

Alternatieven

Waarom zo snel, waarom niet eerst alle alternatieven bekijken?
  • Wij stappen niet morgen af van het aardgas. In 2050 moeten wij energieneutraal zijn. Door nu al met u in gesprek te gaan, hopen wij te achterhalen wat u nodig heeft om van het aardgas af te kunnen en kunnen wij samen kijken naar andere oplossingen.
  • Natuurlijk onderzoeken wij dit jaar mogelijke alternatieven. Daar kunnen we niet op wachten, we moeten nu al stappen zetten.
  • Mocht u in de komende jaren plannen hebben om te verbouwen of te kopen, dan kunt u meteen denken aan mogelijkheden om van het aardgas af te gaan.
  • Laat u adviseren door het Duurzaam Bouwloket, via 072 7433956. Het Duurzaam Bouwloket is hét energieloket van de gemeente Zuidplas waar u terecht kunt voor alle vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.
Wordt waterstofgas door het huidige leidingnetwerk ook als volwaardige alternatieve oplossing meegenomen?
Waterstofgas wordt net als alle andere alternatieven in ons onderzoek meegenomen.
Is er een mogelijk zicht op een warmtenet?
Op dit moment zijn wij in gesprek met de Rotterdamse havens en met bedrijven in Capelle aan den IJssel. We onderzoeken of de Rotterdamse havens warmte kunnen leveren voor de tuinders en de huizen in Moerkapelle. Met de bedrijven in Capelle zijn we in gesprek om huizen in Nieuwerkerk aan den IJssel aan te sluiten op hun warmtenet.
In Capelle aan den IJssel is in Schollevaar al jaren een warmtenet en iedereen kookt elektrisch. Kan Zuidplas hier op aansluiten?
Op dit moment zijn wij in gesprek met de de bedrijven in Capelle om huizen in Nieuwerkerk aan den IJssel aan te sluiten op hun warmtenet.
Is er een combinatie mogelijk tussen verschillende warmtebronnen?
Er is zeker een combinatie mogelijk van verschillende warmtebronnen. We zijn nu aan het onderzoeken welke warmtebron in welk dorp het meest geschikt is.
In Hoogeveen gaat een proef lopen met waterstof. Dit kan namelijk door de bestaande leidingen getransporteerd worden. Volgt Zuidplas deze ontwikkeling?
Wij volgen alle nieuwe ontwikkelingen op de voet en bekijken welke alternatieven in Zuidplas mogelijk zijn.
Waarom wordt er niet al groots ingezet op tijdelijke oplossingen? Bijvoorbeeld hybride pomp/spaarpomp voor elk huis met mechanische ventilatie gekoppeld aan bestaande CV.
We weten nog niet welke oplossingen in de diverse dorpen geschikt zijn. Tijdelijke oplossingen kosten geld en wij willen onze inwoners niet op extra kosten jagen. Maar iedereen is vrij om voor een tijdelijke oplossing te kiezen.
Ik lees niets over windenergie. Wordt dit niet meegenomen?
De huidige gemeenteraad heeft besloten dat er in Zuidplas geen windmolens worden geplaatst. Op dit moment is dat dus geen optie.
Wat moet je doen bij overgang naar stadsverwarming?
Bij de overgang op stadsverwarming wordt een warmteafleverset in de woning geplaatst. Deze wordt aangesloten op het warmte-afgiftesysteem en het warm-watercircuit. Er zijn hierdoor relatief weinig ingrepen noodzakelijk. Doordat stadsverwarming veelal op 70 graden werkt kan deze vrijwel altijd 1 op 1 de vervanging zijn van een CV-ketel. Dit sluit niet uit dat het niet interessant kan zijn om isolerende maatregelen te treffen. Hoe beter de woning wordt geïsoleerd, hoe minder warmte er wordt afgenomen van de stadsverwarming. Uiteraard moet ook de gaskookplaat vervangen worden om het gas af te kunnen sluiten.
Waarom geen gasaansluiting meer terwijl er ook een alternatief ligt in waterstofgas en/of chemisch aardgas?
Op dit moment is de techniek nog niet voldoende ontwikkeld om deze alternatieven grootschalig in te zetten.
Klopt het dat bij warmtepompen problemen kunnen ontstaan als de buitentemperatuur onder de 7 graden komt?
Nee, een (lucht) warmtepomp kan zelfs bij temperaturen tot -20°C warmte leveren. Wel gebruikt een warmtepomp meer energie wanneer het buiten kouder is. Bij een bodemwarmtepomp ligt dit anders: hierbij is de temperatuur van de opgeslagen warmte in de bodem belangrijk. In beide gevallen geldt dat de woning goed geïsoleerd moet zijn om het comfortabel warm te krijgen.
Is kernenergie ook een optie?
De Provincie Zuid-Holland is bezig met een onderzoek naar kernenergie. Doorgaans worden kerncentrales op afstand van dichtbevolkte gebieden gebouwd. Voor een goede warmteoverdracht mag de afstand tussen bron en eindgebruiker niet te groot zijn.
Wordt er ook gekeken naar warmte onttrekking uit zee?
Er wordt door Zuidplas gekeken naar diverse vormen van aquathermie (warmtepompen die gebruik maken van oppervlakte- en afvalwater). Voor een goede warmteoverdracht geldt dat de afstand tussen bron en eindgebruiker niet te groot moet zijn. Voor Zuidplas is warmteonttrekking uit de Noordzee om die reden geen voor de hand liggende optie.
Is elektrolyse (een proces waarbij water onder stroom wordt gezet om zuurstof en waterstof te scheiden) niet mogelijk via onze deltawerken voor de productie van waterstof?
Het onderzoek naar de winning van waterstof uit zeewater bevindt zich nog in een experimentele fase. In alle gevallen geldt nu nog dat er bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof veel energie verloren gaat.
Wat zijn de consequenties voor de natuur wanneer we gaan werken met warmte opslag in de grond?
Planten en dieren leven vooral aan de oppervlakte van de bodem. Warmteopslag in de bodem vindt veel dieper plaats. Bij een Warmte Koude Opslag-installatie wordt zo’n 80 meter diep geboord. Het temperatuureffect op de oppervlakte is daarmee bijna niets.
Zijn elektrische radiators op zonne-energie een optie om de woning te verwarmen?
Een elektrische radiator kan, net als een infraroodpaneel, een oplossing zijn voor ruimtes die af en toe verwarmd hoeven te worden. Als vaste oplossing voor een woning zijn ze minder geschikt, omdat ze veel meer elektriciteit verbruiken dan bijvoorbeeld een warmtepomp .
Wordt er gedacht aan warmte winning uit de koeltorens van Tata Steel in IJmuiden.
De afstand tussen Tata Steel en de gemeente Zuidplas is te groot om goed warmte te verplaatsen. Het ligt meer voor de hand dat deze warmte wordt gebruikt voor gebouwen dichter bij IJmuiden.
Zijn infraroodpanelen een alternatief voor warmwaterradiatoren?
Infraroodpanelen kunnen een bijdrage leveren aan het verwarmen van een woning, maar het plaatsen van infraroodpanelen als vervanging voor warmwaterradiatoren is niet direct de eerste stap die genomen zou moeten worden. Het is vooral belangrijk om de energievraag in de woning eerst zoveel mogelijk te beperken. Zorg voor goede isolatiewaarden (bij de vloer, het dak en de gevel), goede onderlinge aansluitingen van de bouwdelen en voorkom energieverlies door naden en kieren. Indien het mogelijk is om hier nog verbeteringen in aan te brengen, dan is het advies om eerst hier mee aan de gang te gaan. Op het moment dat de woning van goede isolatie (en ventilatie) is voorzien, wordt infraroodverwarming als hoofdverwarming pas interessant. Infraroodverwarming kan echter ook gebruikt worden als bijverwarming. Door een infraroodpaneel bij een werkplek op zolder te plaatsen, kan worden voorkomen dat de hele woning verwarmd moet worden om op die plek warmte te krijgen. Hierdoor kan een hoop energie bespaard worden.
Kunnen wij windmolens verwachten in de Zuidplas?
De huidige gemeenteraad heeft besloten dat er in Zuidplas geen windmolens worden geplaatst. Op dit moment is dat dus geen optie.
Heeft Zuidplas een energie opwekkende doelstelling. Bijvoorbeeld met windmolens of geothermie?
We zijn op dit moment aan het inventariseren wat de energie en warmte behoefte is in de regio. Eind 2021 weten we welke behoefte er is en hoe we aan de vraag kunnen voldoen.
Worden er (grootschalige) isolatiescans uitgevoerd?
Er zijn afspraken gemaakt met het Duurzaam Bouwloket. Inwoners van gemeente Zuidplas kunnen bij hen een telefonisch consult aanvragen. U krijgt dan advies op maat.
Is getijde-opwekking een mogelijkheid?
We onderzoeken deze mogelijkheid voor Moordrecht. We kunnen hiermee niet heel Zuidplas van warmte voorzien.
Hoe kan je nu een keuze maken van energie als er nog geen technieken beschikbaar zijn?
We zijn op dit moment aan het inventariseren welke warmtebronnen voor Zuidplas beschikbaar zijn. We kunnen dus nog een energieadvies geven. Het isoleren van uw woning kan altijd. Hoe beter uw huis is geïsoleerd, hoe minder u energie hoeft te gebruiken om het te verwarmen.
In de toekomst is er een sterke vermindering van fossiele brandstoffen en dus veel minder restwarmte uit de Rotterdamse haven, hoe lossen we dat op?
De bedrijven in de Rotterdamse Havens kijken nu al naar alternatieve brandstoffen. Bij het produceren van hun producten blijft er warmte vrijkomen, ook als zij alternatieve brandstoffen gebruiken.
We moeten voor 2030 al CO2 verminderen, waarom geen actief beleid op hybride verwarming?
We zijn op dit moment aan het onderzoeken welke warmtebronnen er voor Zuidplas beschikbaar zijn. We wachten eerst deze uitkomsten af. Wilt u toch al starten met het verduurzamen van uw woning, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket en vraag een gratis telefonisch consult aan.
Wordt er ook kritisch gekeken naar de volledige levensloop van de genoemde alternatieven? Oftewel, wordt ook ontwikkeling, winning, transport en aanleg kosten/milieu belasting meegenomen in de overwegingen?
We kijken kritisch naar alle mogelijkheden en we nemen in onze overwegingen alle aspecten mee.
Zonnepanelen (stap 3) is mooi, maar kan volgens een bedrijf in zonnepanelen bij ons niet in verband met dakkapellen en schoorsteen. Dus wat dan?
Voor een advies op maat kunt u het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
Moet er voor hete luchtverwarming een hele installatie worden aangelegd?
Voor meer informatie over isolatiewaarden, kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
Wat zijn de mogelijkheden van natuurlijk (eco) isoleren? Stro, papier…. wat zijn er nog meer voor opties en is dat duurder dan “chemisch” isoleren
Als u plannen heeft om uw huis te isoleren, dan kunt u het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Via een gratis telefonisch consult of een keukentafelgesprek (eigen bijdrage € 50,-) krijgt u advies op maat.
Waarom is er geen aandacht voor een keramische kookplaat, terwij deze prima voldoet en aanzienlijk minder kost dan een inductiekookplaat?
De inductiekookplaat staat wat gebruik betreft het dichtstbij het gebruik van een gaskookplaat. Een keramische kookplaat kent meer nadelen, zoals het langer warm blijven van de plaat. Maar iedereen is vrij om te kiezen voor inductie of keramisch koken.
Waarom is de maximale afstand van de leiding over Oost beperkt tot 3,5 km? De afstand van Rotterdam naar Leiden is ook heel lang.
De afstand van ca 3 km wordt gehanteerd omdat een grotere afstand vanaf de hoofdleiding leidt tot een niet rendabele business case. Berekeningen laten zien dat als wijken op een grotere afstand van de rondleiding worden aangesloten de warmteprijs dusdanig hoog wordt dat de investeringskosten van de leiding niet gefinancierd kunnen worden.
Er werd net gemeld dat er wellicht in Nieuwerkerk gebruik wordt gemaakt van een Uniper centrale. Zowel kolen als biomassa zijn zwaar verontreinigend. Dan is dit toch zwaar vervuilend?
Op dit moment ligt er al een warmtenet in Capelle aan den IJssel. Dit bestaande warmtenet kan doorgetrokken worden naar Nieuwerkerk aan den IJssel. De warmte is nu afkomstig van de Uniper-centrale, die gasgestookt is, maar ook deze zal op termijn verduurzaamd worden. Een mogelijk scenario daarvoor is het doortrekken van warmte uit het Rotterdamse Havengebied.
Wat zou de oplossing zijn voor warm tapwater bij levering vanuit een lage temperatuur warmtenet?
Bij levering vanuit een lage temperatuur warmtenet zal het warm tapwater met een elektrische boiler moeten worden bijverwarmd tot minimaal 60°C om legionella-besmetting te voorkomen. Dit kan eventueel ook in combinatie met een zonneboiler.
Kan een midden-temperatuur samen met vloerverwarming?
Een vloerverwarmingssysteem kan prima in combinatie met een warmtenet. Voor vloerverwarming geldt dat de aanlevertemperatuur niet hoger mag zijn dan 50°C. Indien de aanlevertemperatuur van een warmtenet hoger is dan deze temperatuur, kan deze in de warmteverdeler omlaag worden gebruikt.
Vloer en wand verwarming met laagwaardige warmte, is dat in nieuwbouw mogelijk? Ook met vergunningen?
Juist in relatief nieuwe, goed geïsoleerde woningen, is vloer- en wandverwarming goed toe te passen.
Waarom wordt de warmte van het rioolwater niet gebruikt?
Riothermie is onderzocht. Vaak is de hoeveelheid warmte onvoldoende om hele wijken op aan te kunnen sluiten.
Biogas is toch niet klimaat neutraal door beperkt vergisting materiaal?
Vergisting is in principe klimaatneutraal. Wel is er inderdaad maar beperkt vergistingsmateriaal in de regio beschikbaar om biogas van te maken. Dit kan dus ook slechts voor een klein deel van de woningen als mogelijk alternatief ingezet worden. Het residu van het vergistingsproces (digestaat) is te gebruiken als meststof in de agrarische sector.
Biomassa en pelletkachels produceren toch ook Co2? Dan zijn dat toch geen goede oplossingen?
Biomassa en pelletkachels zijn alleen klimaatneutraal te noemen als de herkomst ervan lokaal is en uit een snelgroeiende bron. De beschikbaarheid daarvan is beperkt. Daarnaast spelen ook vragen rondom de luchtkwaliteit en stikstofuitstoot. Biomassa zal dan ook niet als grootschalige optie ingezet worden, maar kan een uitkomst zijn voor individuele woningen die niet op een andere manier verwarmd kunnen worden. Bijvoorbeeld doordat ze te ver afliggen van infrastructuur zoals een warmtenet of een gasnet met biogas.
Hoeveel lawaai maken de booster ventilatoren op een radiator? Het zijn kleine ventilatoren dus relatief hoge luchtsnelheid dus geluidsproductie.
Radiatorventilatoren maken weinig geluid. Afhankelijk van de fabrikant worden geluidsniveaus van maximaal 20 tot 24 decibel opgegeven. Dit is vergelijkbaar met het geluid in een bibliotheek.
Er bestaan toch ook elektrische ketels waar je je CV mee kunt verwarmen? Is dat geen optie?
Ook met een elektrische ketel is een CV te verwarmen. Een elektrische ketel gebruikt echter veel meer elektriciteit dan bijvoorbeeld een warmtepomp en is dan ook veel duurder in het gebruik.
Energie uit de IJssel omdat daar getijde is, een nobel streven. Maar vorige maand ging in Krimpen de stormvloedkering dicht met als gevolg geen getijde van een paar dagen. Wordt daar ook rekening mee gehouden?
Bij aquathermie uit de IJssel wordt met name in de zomer warmte uit het oppervlaktewater gewonnen, die in de bodem wordt opgeslagen. Er is dus altijd een buffer van warmte beschikbaar, ook als er even geen warmte gewonnen kan worden, bijvoorbeeld bij vorst of verminderde waterstroom.
Als restwarmte van bijvoorbeeld 60°C de haven verlaat. Wat is dan de temperatuur aan het eind van de leiding?
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het warmteverlies in een transportleiding. Behalve de mate van isolatie van de pijp zijn ook de diameter van de leiding als de stroomsnelheid belangrijke factoren. In de businesscase voor de Leiding over Oost rekent de Provincie met een warmteverlies van 12,5%, gerekend vanaf de bron.
Kleine kerncentrale is dat een mogelijkheid ?
Alleen de rijksoverheid mag beslissingen nemen over kernenergie. Dit is geregeld in de Kernenergiewet. De Provincie Zuid-Holland is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van kernenergie, in eerste instantie voor de productie van elektriciteit. De gemeente Zuidplas betrekt de uitkomsten van dit onderzoek mee in de verdere planvorming.
Wie toetst de ontwerpen K&L ondergrondse infra?
De ontwerpen Kabels en Leidingen en de ondergrondse infra worden door onze specialisten van de afdeling Ruimte getoetst.
Mag je zelf boren naar aardwarmte ?
Voor het boren naar aardwarmte (2,5 km diep) is een vergunning nodig van het Staatstoezicht op de Mijnen. Daarnaast lopen de kosten voor het slaan van een boorput in de miljoenen, waardoor dat voor individuen onbetaalbaar is.
Koelt die aardlaag waaruit de warmte wordt geoogst, niet langzaam af?
De verwachting is dat een geothermie-put minimaal dertig jaar lang warmte kan leveren, voordat deze is uitgeput. Vervolgens moet een put tot rust komen.
Kunnen zonnencollectoren of zonnepanelen op grotere daken geplaatst worden zoals scholen of bedrijven in plaats van weilanden?
Dit hangt vaak af van de dakconstructie. In sommige gevallen is een dak er niet op berekend en moeten extra maatregelen genomen worden om de dakconstructie te verstevigen. Het hangt van het gebouw af of dat mogelijk is.
Wat heeft het voor nut om een zonneboiler te plaatsen als ik straks (helaas) verplicht op een warmtenet aangesloten moet worden.
Een zonneboiler produceert vaak voldoende warmte om te voorzien in warm tapwater. Vooral bij individuele warmtepompen is een zonneboiler dan een mooie toevoeging. Ook bij een warmtenet geldt dat alle warmte die zelf wordt opgewekt, leidt tot lagere verbruikerskosten. Economisch levert het dan echter minder voordeel op.
Waarom wordt kernenergie niet benoemd? Heeft deze oplossing 2030 beschikbaar voor wijk centrales.
Alleen de rijksoverheid mag beslissingen nemen over kernenergie. Dit is geregeld in de Kernenergiewet. De Provincie Zuid-Holland is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van kernenergie, in eerste instantie voor de productie van elektriciteit. De gemeente Zuidplas betrekt de uitkomsten van dit onderzoek mee in de verdere planvorming.
Wat voor ventilatie maatregelen zijn er te bedenken als verantwoorde tegenhanger van het isoleren?
Wanneer we gaan isoleren en daarmee naden en kieren dicht zetten, zal er steeds beter en bewuster nagedacht moeten worden over ventileren. Een simpele manier om bewust te kunnen sturen op ventilatie is het aanschaffen van een CO2 meter. Daarnaast stappen steeds meer mensen over op balansventilatie. Dat is een systeem dat automatisch op basis van CO2 metingen ventileert. Daarbij wordt over het algemeen ook de warmte teruggewonnen. Meer informatie over ventilatie en dit soort systemen vindt u op op de website van het Duurzaam Bouwloket.
Passen al die leidingen er nog bij in de ondergrond?
Het is inderdaad druk in de ondergrond. We hebben dit nog niet voor alle buurten en wijken precies in beeld. Bij het bepalen van de oplossingen per buurt en wijk moet ook de ruimte in de ondergrond goed in beeld gebracht worden. Van voorbeelden in andere dorpen weten we dat het toevoegen van een warmtenet vaak wel een uitdaging is, maar meestal wel mogelijk blijkt.
Komt de warmterotonde er wel? De voorlopig discussie tussen Rotterdam en Leiden gaat over miljoenen. Wie moet wat betalen?
Er wordt nog steeds intensief gesproken over het mogelijk maken van de warmteleiding over Oost.
Waarom wordt de warmte over zo'n grote afstand (bijna door heel het gebied in Zoetermeer heen waar blijkbaar warmtebronnen zijn) getransporteerd?
Omdat er afspraken zijn tussen Leiden en Rotterdam. Deze afspraken zijn leidend. Zuidplas kan er mogelijk gebruik van maken.
Werken jullie ook ‘terugval’ opties uit als wordt besloten het aardgasbesluit te herzien?
Wij werken zeker ook aan alternatieve scenario’s. Echter volgen we nu vooral de lijn van het nationale klimaatakkoord.
Zuidplas heeft veel mogelijkheden voor zonnepanelen. Wordt er gedacht aan collectieve elektra opslagbuffer in Zuidplas en teruglevering aan deelnemers ?
Zon-op-Zuidplas heeft op een aantal gemeentelijke daken zonnepanelen geplaatst. Als inwoner van Zuidplas kunt u op deze daken zonnepanelen kopen. Voor meer informatie kijk op https://zonopzuidplas.nl
Is er geen uniforme oplossing te bedenken, wellicht op langere termijn?
Er is helaas geen uniforme oplossing. We zullen per dorp moeten kijken welke alternatief haalbaar en betaalbaar is.
Gaan we de huidige gasleiding gebruiken voor waterstof?
Op dit moment zijn wij aan het inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor gemeente Zuidplas. Zo als het er nu uitziet, is waterstof geen alternatief voor verwarming van woonhuizen. Eind 2021 is onze inventarisatie klaar en dan kunnen wij waarschijnlijk meer zeggen over het gebruik van waterstof.
Welke opties heb ik als ik geen zonnepanelen om mijn dak kan plaatsen?
Daken zijn niet altijd geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen (door bijvoorbeeld dakconstructie, asbest etc.). In dat geval kunt u gezamenlijk via de postcoderoos-regeling zonnepanelen kopen bij Energie Coöperatie Zon op Zuidplas. Als lid van de Energie Coöperatie Zon op Zuidplas investeert u in zonnepanelen die op een ander dak in Zuidplas worden gelegd. De opbrengsten van deze zonnepanelen worden in mindering gebracht op uw energierekening. Meer informatie hierover vindt u op www.zonopzuidplas.nl
Kan ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen als mijn woning tot een beschermd Dorpsaangezicht hoort?
In veel gevallen is het plaatsen van zonnepanelen vergunningsvrij. Dat geldt helaas niet voor het plaatsen van zonnepanelen op een woning die een cultuur historische waarde heeft. In dat geval gelden andere regels voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen. Als u wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, dan kunt u een vergunningscheck doen.

U kunt ook uw vraag stellen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Midden-Holland . Zij kunnen dan voor u nakijken of het inderdaad nodig is dat u een vergunning aanvraagt. De check via het contactformulier is laagdrempelig en gratis. Als uit deze stap blijkt dat u inderdaad een vergunning aan moet vragen, kunt u ook eerst kijken of de aanvraag kansrijk is. Dat kunt u doen door een zogenoemd vooroverleg aan te vragen. U geeft dan globaal aan wat u wilt doen. Als uw plan kans van slagen heeft, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Let op! Aan het vooroverleg en de vergunningsaanvraag zijn wel kosten verbonden waarbij geldt dat de kosten voor het vooroverleg in mindering wordt gebracht op de vergunningskosten.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas