Contrast
Groter
Energie & warmte

Op weg naar een duurzaam Zuidplas

De afgelopen tijd heeft gemeente Zuidplas onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een duurzame toekomst zonder aardgas. De resultaten staan vermeld in de Transitievisie Warmte (TvW). De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 21 december de TvW vastgesteld. Dat is een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een duurzaam Zuidplas. Lees meer

Wethouder Jan Verbeek: “De Transitievisie Warmte is tot stand gekomen in intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en partners, zoals woningcorporaties en netbeheerders. Samen met deze partijen hebben wij uitgangspunten en selectiecriteria opgesteld om de transitie te kunnen uitvoeren. Onze Transitievisie Warmte is dan ook een product van ons allemaal.”

Vervolg

De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om in de verkenningsbuurten te onderzoeken wat inwoners nodig hebben om de CO2 – uitstoot te verminderen. De raad heeft er ook mee ingestemd dat Moerkapelle en Esse Hoog de eerste verkenningsbuurten worden. Medio 2022 volgen nieuwe informatieavonden. Eén algemene informatieavond over de beschikbare warmtebronnen en hoe en welke stappen er het komende jaar worden gezet. In Moerkapelle en Esse Hoog worden aparte informatieavonden georganiseerd.

In de verkenningsbuurt wordt samen met de inwoners, professionele stakeholders en ondernemers gewerkt aan de buurtuitvoeringsplannen. In de buurtuitvoeringsplannen wordt op buurtniveau uitgewerkt welke techniek wordt ingezet om aardgasvrij te worden, hoe dit gefinancierd wordt, hoe dit wordt georganiseerd, hoe inwoners worden ontzorgd en ook hoe het proces van communicatie en participatie van inwoners per buurt verloopt. De wens is om per buurt een inwonersadviesraad op te richten die samen met de gemeente plannen maakt hoe het proces eruit ziet, welke stappen als eerste gezet worden en wat daarvoor nodig is. Nadat de buurtuitvoeringsplannen zijn opgesteld, worden de plannen aan alle stakeholders voorgelegd. Het is een lang proces. Inwoners, ondernemers en andere partijen hebben immers tijd nodig om zich voor te bereiden op de aanpassingen in de woningen en gebouwen. En die tijd neemt Zuidplas. De buurtuitvoeringsplannen worden uiteindelijk juridisch geborgd in de Omgevingsplannen.

Financiering

Op dit moment is nog veel onduidelijk over de financiering die het Rijk ter beschikking gaat stellen aan gemeenten om alle taken rondom de warmtetransitie op te kunnen gaan pakken. Als vanuit het Rijk geen of onvoldoende aanvullende middelen voor de energietransitie beschikbaar komen, kan op de warmtetransitie alleen de meest noodzakelijke inzet gepleegd worden. Dat geldt ook voor de uitvoeringsfase. Zonder garanties op een voor inwoners haalbare en betaalbare warmteoplossing en gedegen onderliggende financiële arrangementen, wordt er wel gewerkt aan plannen, maar blijft de uitvoering nog even in de kast liggen.

Subsidies en Financieringen

Op www.duurzaamzuidplas.nl/subsidies zijn de landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies te vinden. Gemeente Zuidplas heeft een subsidie klimaatadaptatie om de daken en tuinen van de inwoners te helpen vergroenen. Ook biedt gemeente Zuidplas een duurzaamheidslening aan waarmee inwoners tegen een lager bedrag dan het gehanteerde rentetarief, geld kunnen lenen om de verduurzaming van de woning te financieren.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas