Contrast
Groter

Kennissessie klimaatadaptatie | mei 2021

Is onderwaterdrainage een middel die ondersteund wordt door Zuidplas?
Drainage wordt in Zuidplas toegepast voor het reguleren van grondwaterstanden. Daarnaast wordt drainage gebruikt om regenwater in de bodem te laten zakken.
Park Moerhout in Moordrecht is van heel erg groen met vele bomen naar vrij leeg en kaal gegaan met nu ieder jaar veel snoeien. Zou meer groen zoals 10 jaar geleden niet beter zijn?
In termen van klimaatadaptatie draagt meer groen bij aan meer effectbestrijding. Hierbij moet wel een afweging gemaakt worden ten aanzien van het bestaande groen. Veiligheid, beheerbaarheid en leeftijd, kwaliteit en omvang van bomen in relatie tot de omgeving.
Gaat u tegels uit de tuin actief stimuleren?
Vanuit de recent gestarte regeling subsidie klimaatadaptatie is het vervangen van tegels door groen subsidiabel.
Biodiversiteit is erg belangrijk, maar dit zou over klimaatadaptatie gaan?
Het vergroten van biodiversiteit is indirect ook een maatregel om de effecten van klimaatadaptatie tegen te gaan. Er zit veel overlap tussen deze 2 zaken en om die reden kwam dit ook ter sprake.
Weet de gemeente Zuidplas waar ze kennis en expertise kunnen halen over dit onderwerp?
Als gemeente maken we veel gebruik van kennis en expertise van anderen. Voorbeelden hiervan zijn platforms zoals de stichting Steenbreek en het convenant klimaat adaptief bouwen maar ook zijn wij doorlopend in gesprek met ingenieursbureaus, aannemers, onderwijsinstellingen en mede-overheden.
Werkt Zuidplas in de openbare ruimte ook met 'waterdoorlatend' verhardingen bij b.v. parkeerplaatsen?
Zuidplas is op enkele plaatsen aan het experimenteren met dit type verharding in verschillende vormen. Hiermee doen we ervaring op en leren we welke oplossing in welke omstandigheden goed werkt.
Water opvang is van belang. Waar doet de gemeente Zuidplas dat?
Vanuit de historie wordt het regenwater opgevangen in de sloten en vijvers die aanwezig zijn in het gebied. In sterk versteende gebieden worden experimenten uitgevoerd met waterberging onder de straat. Hiervan leren we en kunnen we in de toekomst juiste keuzes maken.
Toiletten worden doorgespoeld met drinkwater. In een bestaande woning is het (on)mogelijk om met regenwater door te spoelen.
Het toepassen van een grijs water systeem zoals hier omschreven is en wordt experimenteel toegepast. In bestaande bouw vraagt dat vaak om investeringen die niet rendabel zijn. Bij nieuwbouw is dit systeem, waarmee kostbaar drinkwater wordt bespaard, zeker het overwegen waard maar zijn de mogelijkheden om dit te verplichten beperkt.
Worden in het 5e dorp ontwikkeling gedaan om dit op te lossen met een 'duo' watersysteem?
Deze mogelijkheid wordt zeker onderzocht.
Waar moeten we bij klimaatadaptief bouwen aan denken?
U kunt hierbij denken aan principes zoals water bergen, water infiltreren, groene daken, een hoger bouwpeil toepassen of bepaald materiaalgebruik op het dak.Bij de bouw van woningen en wijken wordt dan rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering en worden in het ontwerp keuzes gemaakt die de effecten tegengaan.
Hoeveel regentonnen heb je nodig voor een rijtjeshuis? Of is 1 regenton voldoende?
Dit is afhankelijk van de dakoppervlakte en het gebruik van het opgevangen water. Ook 1 regenton helpt al in het verminderen van drinkwatergebruik of de belasting op het watersysteem/riolering.
Kunt u uitleggen waarom het 5e dorp in Zuidplas gebouwd gaat worden? Met die grote uitdagingen?
De realisatie van het 5e dorp is een afgewogen keuze waarbij de technische aspecten uitvoerig beschouwd zijn en waarvoor oplossingen beschikbaar zijn.
Ik ga een nieuw huis bouwen kan ik dan ook subsidie krijgen voor het verduurzamen en zorgen dat het water beter word verdeeld?
Op basis van deze vraagstelling lijkt een subsidie vanuit de gemeente niet mogelijk.
Wat houdt concreet afkoppeling hemelwaterafvoer in? En wat infiltreren water in bodem?
Duurzaamthuis.nl
Afkoppelen is een veel gebruikte term om te beschrijven dat het regenwater gescheiden wordt van het afvalwater vanuit bijvoorbeeld douche of toilet. Infiltreren is een term waarmee bedoeld wordt dat opgevangen regenwater in de bodem geleid wordt.
Is er een doelstelling van de gemeente voor het aantal groene daken over, zeg drie jaar?
De gemeente Zuidplas heeft geen specifieke doelstelling geformuleerd voor de omvang of hoeveelheid groen dak.
Mijn oprit waar onze auto staat is nu volledig bestraat, is een los grind situatie een betere oplossing?
Vanuit het perspectief van klimaatadaptatie is los grind zeker een verbetering. Water kan dan makkelijker in de bodem zakken. Echter dient ook rekening gehouden te worden met gebruiksgemak, onderhoud, kosten en aanzicht. In een bredere afweging zou een oplossing met een deel grind en een deel bestrating een uitkomst kunnen zijn. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het aaneengesloten vlak van bestrating te onderbreken met een strook grond of beplanting of gras.
Gaat u bepaalde maatregelen suggereren voor buurten? straten? etc.
Binnen wijkreconstructies of andere projecten in de openbare ruimte wordt actief gezocht naar oplossingen die de effecten van klimaatverandering opvangen. Deze maatregelen komen aan bod bij de participatiebijeenkomsten van de verschillende projecten.
Net zoals duurzaamheid voor huizen, kan er in de toekomst ook duurzaamheid voor tuinen worden opgezet?
Er zijn beperkte juridische instrumenten. De gemeente Zuidplas kiest bewust voor een aanpak van verleiden en stimuleren in plaats van het bedenken van een dwingend juridisch kader.
Net zoals duurzaamheid voor huizen, kan er in de toekomst ook duurzaamheid voor tuinen worden opgezet?
Er zijn beperkte juridische instrumenten. De gemeente Zuidplas kiest bewust voor een aanpak van verleiden en stimuleren in plaats van het bedenken van een dwingend juridisch kader.
Waar kan ik die ‘dakplanten’ kopen die geschikt zijn voor mijn platte dak?
U kunt terecht bij diverse bouwmarkten, tuincentra of gespecialiseerde bedrijven. Een tip; enkele verzekeringsmaatschappijen (veelal opstalverzekering) stimuleren de aanleg van groene daken en kunnen u op weg helpen. Veel gebruikte termen zijn “groene daken” en “sedumdak”.
Wie sluit dan de regenpijpen op de schone rioleringspijp aan?
Bij voorkeur wordt de regenpijp niet aangesloten op een riolering (vuil of schoon) maar op een regenton (hergebruik, buffer) of infiltratievoorziening (weg laten zakken in de bodem).
Inspiratie
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas